Ati soba hin beektuu? Badhaasa qabda!

Ati soba hin beektuu? Badhaasa qabda!

Gaaftokko yommuu barsiisaan gara daree seenu barattoota daree sana turan keessaa lama baay’ee wacanii wal falmu turan. “Lakkii akkasiin malee akkas hin ta’u, haala kanaan hin deemnu sanaan malee…yaadi koo sirriidha..” jedhanii sagalee isaanii ol kaasanii wacaa turan. Barsiisaan sunis akkuma olseeneen falmii isaanii dhaga’ee, “maalirratti wal famituu?” jedhee gaafate. Barattoota lameen keessaa tokko deebisee, “yaa barsiisaa, anaafihiriyyaan koo kun qarshii 10 qabna. Qarshii kana immoo nama soba ajaa’ibaa sobe badhaasuu barbaadne. Garuu akkaataa itti nama soba guddaa sobe filannuufi badhaasnu irratti walii galuu dhadhabnee wal falmaa jirra” jedhe.

Barsiisaan sunis miira mufannaatiin, “kana mata duree gootanii irratti wal famituu? Maal ta’a waanuma gaarii dhalootaaf ta’u irratti yoo wal famitan? Ani soba hin jaalladhu, hin beekus” jedhe. Baratichis deebisee miira raajeffannaatiin, “wow..barsiisaa koo, soba ajaa’ibaa sobdan. Ani soba hin beeku jechuu caalaa sobni guddaa ta’e hin jiru. Kunoo badhaasa keessan kabajaan narraa fudhadhaa” jedhee qarshicha 10 itti hiixate.