Ayyaanni Kun, Ayyaana Dhumaa Isiniif Haa Ta’u!

Ayyaanni Kun, Ayyaana Dhumaa Isiniif Haa Ta’u!

Akkuma waggoota 25nan dabran keessatti hundumti keenya hubachuuf dandeennetti DHDUO faaydafi bu’aa ummata Oromoof argamsiiserra dildila 12932769_10207763190550676_8637333652045330240_ndiinaa ta’uun miidhaan lammii keennarra qaqqabsiise kan himamee dhumuu miti. Dhaabni ganamumarraa ijaarsi isaa bade kun ceekuu ummataatirra bahee hanga har’aatitti xurree alagaan ummata keenya ittiin gabroomfattu saaqee akka bookeen busaa dhiiga namaa xuuxxee balaa hamaa irraan geettu sana lammii keenya dhiiga xuuchisaa, guyyaa guyyaan balaa hamaaf saaxilaa jira.

Gabroomfattoonni warra Habashaa yeroo garagaraatitti toftaalee garagaraa fayyadamuun ummata bal’aa kana cunqurfatanii hanga har’aatti turuun isaanii waan baay’ee nama madeessudha. Gaafa Miniliik Aatsee Yohaannisiin ofirraa dadhabe tumsi guddaan homaa waraanaa kan godhameef Ummata Oromoon ture. Gaafa sana innumti nuti deeggarree aangorra baasne, Mootii Moototaa taasisne suni nutti garagalee dhiiga keenya nu xuuxa jedhee namni yaade hin turre. Dandeettin waraanaa Goobanaa Daaccee tooftaa dharaa gabroomfataa sanaatin sobamee lammii ofii lafarraa duguuguf ni oola jedhee namni yaade tasumayyuu hin turre. Garuu, diinni diinuma, alagaan alaguma, turus bulus summii diinummaa dhoyfatee bobaa jala kaawwate sana baasee ummata keenya fixurraa of duuba hin jenne. Kuni dogongora namoota dhuunfatiin dalagaman osoo kan jennus taatee, dhaabni immoo akka namoota dhuunfatti yoo sobamee, gara diinni fedhetti masakamu baay’ee nama gaddisiisa. Dhaaba ofiifis, saba ofiitifis hin taane, dhaaba dhaabaa gadi, dhaaba seenaa hin qabne…Ay DHDUO!

READ  Sodaanis Ni Injifatama -

Dhaabni kuni ofiifis, misseensota isaatifis ta’ee hin beeku. Eenyumtuu ofiitti amanamummaadhaan afaan guuttatee dhaabni kuni gaachana kooti, anas ummata kootis rakkoo irraa baraaruu ni danda’a jedhee dubbachuu hin danda’u. Aangawoonni ol’aanon DHDUO gaaf xinnoo ishee morma olqabatanii saba isaaniif dubbachuuf wixxifatan osoo isaan morma ol hin baasatin mataa keessa qu’anii boolla keessa akka dabarsan beekamaadha. Hoggansi dhaabicha keessatti Oromummaa qulqulluu qabaatee kaleessarraa hanga har’aatti falmuun nagahaan jiraate hin jiru yoo jenne dhugummaan isaa hin mamsiisu. Preezidaantii biyyattii kan turan Dr. Nagaasoo Gidaadaa shiraafi cunqursaa saba isaaniirra gahu arganii aangoo isaanii gadi dhiisanii bahan. Dhaabni isaanii DHDUOn garuu gara isaanii goree ilaalacha isaanii deeggaruu dhiise diina waliin hiriire. Baatiima kana keessa Aangawoonni Lamaa ol’aanon; Dhaabaa Dabalee ( Itti gaafatamaa DHDUO) FI Zalaalam Jamaanah ( Itti Gafatama Biiroo Qonnaa Oromiyaa) gaafa angorraa kaafaman DHDUOn ajaja Wayyaanen gubbaa itti kennite mirkaneessun ala, miseensota isaa Ol’aanoo kana baraaruu hin dandeenye. 

As biratti wanti akka naaf hubattan barbaadu, namoonni kunneen saba isaanitiif waan gaarii dalaganiiru jechuu koo miti. Garuu, waanuma fedhes ta’u silaa dhaabni miseensota ofii wayta rakkoo akkasii kana bira dhaabatee ulee diinaa jalaa baasuu qabaa ture jechuu kooti. Garuu, diinni irra irra afaanin isaan sobaa jira malee, garaan isaanii Ummanni Oromoo hundi, DHDUOs dabalatee diinuma isaaniti. Dhugaa kanammoo yeroo sirritti hubachuu dhabuun aarsaa guddaa nama kaffalchiisa.
[gibetube]

DHDUO, dhaaba ergama diinaa qofa raawwachiisudhaan gabrummaa ummata Oromootitti yeroo dheeressuudha. Gaafuma tokkoo waan ofii yaadefi itti amane hojiirra oolchudhaaf mirga argatee hin beeku, borus ni argata jedhanii eegun gowwummaadha. Qabsoo ummata Oromoo akkasitti finiine booda, Ibsi ejjannoo koreen jidduu galeessa DHDUO baase guutumaan guututti fudhatama dhabee kan gatame aangawoota ol’aanoo Wayyaanetiini. Bu’uurri fincila ummataa isinuma mataa keessani, isntu hattuudhaa ummanni isin jibbe dhaqaa of qulqulleessaa jedhanii wayta of duuba ergan, akka namticha galii dhaani jennaan niitii ofii dhaane sana, deebi’anii miseensota ofii akaayan, yeroo ji’a tokko hin geenne keessatti bulchitoota godinoota afurii dabalatee kaabinee 300 hojirraa ari’an. Kana kaa DHDUOn!!!

READ  Gadaannisa Arrabaa....!

Ummata Oromootif ji’oonni afran dabran kunneen gama tokkoon ji’oota milkii yoo ta’an gama kaanin garuu ji’oota gaddaafi gadadoo cimaati. Ilmaan Oromoo sababa mirga abbaa biyyummaa ofii karaa nagaa qabeessa ta’een gaafatan qofaaf rasaasa diinaatiin akaayamaniiru. Barattoonni daa’imman reefu margan kichuu citaniiru. Jaarsi gaachana sabaa ta’u hedduun wareegameera. Kan jumlaadhaan guuramee mana hidhaatti guuramee, tumamee caccabe tokkoofi lamaa miti. Manni hidhaa duraanuu Ummata Oromootin guutame amma guutee dhangala’aa jiguu isaa argaa jirra. Eddoo

heddutti manni hidhaa aanotaafi godinoota heddurra jiru guutee hidhamtoonni naannoo tokkorraa gara lafa fagootti guuramaa jiru. 

Kan ajjeefame 500 caleera, kan hidhame kumoota kudhaniin lakkaawama, kan tumamee, caccabee darbame eessa buuten isaa hin beekamne dachee qofatu beeka. Kuni hundi kan raawwatamu, dhaabni nan jira, ummata Oromootin bakka bu’a jedhe haasawu DHDUOn osoo ijji isaa argu, osoo gurri isaa dhaga’u. Kuni osoo jiran du’uu, du’aniis gadi fageeffamanii awwaalamuudhaa. Salphina seenan hin daganne, cubbuu jaarraa irraa jaarraatti dabru.
[gibetube]

Yeroo lafti Oromoo kamiyyuu dhiigaan guutamee kanatti ayyaana hundeeffamaa dhaabaa kabajna jedhanii oliifi gadi fiigun, reeffa Oromootirra ragaduu, du’a isaatiin gammaduu yoo ta’e malee waan biraa ta’uu hin danda’u. Lubbuun lubbuudha, inni kamiyyuu isa kamiitiiyyuu olis gadis hin jiru. Waggaa waggaadhaan lammiii unkuraa, dhiitaa gamoo malaammaltummaadhaan hojjatame faarsaa, daandii chaayinaan hojjatte lellisaa, proojektii waggaa kana eebbifame waggaa itti aanu dhaabatuuf shubbisaa oolun kufaatii guddaa seenan galmeeffamee kaa’amu ta’uu isaa beekun barbaachisaadha. Ummanni Oromoo ilmaan isaa qaqqaalii wareegus, dhiiyni ilmaan isaa, lafeen abbootii isaa, imimmaan haadholii isaa lafatti akka hin banneef kutatee ka’ee jira. Ayyaanni keessan, dhiichisaafi ragadni keessan ammaa kan boolla awwaalaa keessaan ittii qotattan akka isiniif ta’u isiniif hawwaa jira. Quufni mataa isin kore kun osoo isin hin eegin qileen isiniin haa bu’u isiniin jedhaa jira. Eeyyen, Rabbiin miidhama lammii, miidhama ummataa kanaa ni arga, abaarsa miidhaa irraa madde kanas ni hubata, yeroo gabaabaa keessattis firii isaa akka waliin arginu mamiin hin jiru.

READ  Kabajaafi Kofoo Abbaatu Ofirratti Eeggata!

Injifannoon kan Ummataati!