Badhaasa tokkoof falmannee sadiin galanne!! Hacaaluun Caale! Amansisaan Amansiise!

Badhaasa tokkoof falmannee sadiin galanne!!

Hacaaluun Caale!

Amansisaan Amansiise!

Follow me

Gemeda Olana

Communication & Knowledge Management Officer at Ethiopia Climate Innovation Center
Gemeda is Freelancer Journalist, Communication Professional, Activist of Oromoo Culture and Art and writer for gibetube.com on Oromo Culture and Arts.
Gemeda Olana
Follow me

Hirmaannaa sagalee uummata Oromoo Addunyaa maraa irraa jirtaniin Walleen Haacaaluu Maalan Jiraan Badhaasa Marsaaritii DireTube 2015 “Diretube Award 2015” qopheese irratti sagalee olaanaadhaan moohachuu danda’ee jira irratti gosa Vidiyoo Wallee Bareedaa Baranaa(“Best Music video of the year”).

Akkasumaas Amansiisaa Ifaa Vidiyo kana akkanatti bareechee tolchuu isaatiif Qajeelchaa Sursagalee Cimaa Baranaa (“Best music video director of the year”) jedhamuun sambata dura darbe Hoteela Sharaatan Addiis keessatti badhaafameera. Akkasumas Dooktarri kabajaa Artist Alii Birraa badhaasa Dalagaa Ajaa’iba Bara Jireenyaatiin (“Lifetime Award”) badhaafamuu danda’eera. Eegaa akkuma hundi keessan beektaan torbaan darbe kana keessa shira warri Diretube nurratti xaxaanii aartii kana kuffisuuf taasisaan argitanii jirtu keessumaa sagalee uummataa 7300 ol nyaachuun ni yaadatama haata’u malee uummanni Oromoo addunyaa guutuu keessa jirtaan harka hin kennine yeroo lammataaf falmatanii akka moo’atu taasistanii jirtu kanaaf ammoo galata guddaan isiinii galcha.

Akkuma yaadatan badhaasa tokkoof turre iyyaa kan ture haata’u malee jabaa jallatanii hin jallatan akkuma jedhan badhaasni keenya tokkorraa ka’ee gara sadiitti guddachuu danda’eera. Dubbichi akkasi gaafa guyyaa badhaasa koottaa badhaasa keessan fudhadhaa jedhanii nu yaaman yogguu achiin banee sirni badhaasa eegalamu miira gammachuu guddaatu nutti dhagahame sababiin isaa gosa tokko qofaan dorgomnee jirra otoo gosa kannan moo’achuu dadhabne achii deemun hin yaadamu ture.
[gibetube]
Amma garuu warra moo’ate waan ta’eef laphee dhiibnee gidduu isaanii teenye warri duraan afaan keessan raadiyoonii cabsa nuun jechaa ture otoo hin jallatiin sirba Hacaaluu Malaan jira sirboota isaanii biroo waliin nu dhageesisanii eenyutu moo’atee jedhanii gaafatan booda hunduu ni callise turtii xiqqoo boodee garuu Hacaaluuuuuuuuuuu….. jedhanii dubbatan nutti ni gammadne, akka u..uutaluu taane jarrii keenya ni rifatan.

READ  Foddaa JOHAARII(JOHARI window)

Amansiisaan miira gammachuun achi bahee badhaasa Hacaaluu sana fuudhee deemuuf qajeellan kootu kootu vidiyoo kana duuba siitu jiraa yeroo bayyee namoonni hojiilee gurguddoo boodee jiran hin badhaafaman siifis badhaasni siif tahaa jedhanii dabalaniif lama hin jettaniiree. Kun otoo kannan jiruu sagantaan otoo geggefamaa jiruu badhaasa Uumurii Guutuu tajaajila aartii irratti dabarsaniif Doktoorri Kabajaa Artiisti Alii Birraa maqaan waamamee yeroo waltajjii irratti bahu hedduu gammachuun of wallalee sadii jettanii eegaa badhaasa tokkof falmannee sadiin galuun kanumaa miti waan qaban tokkoof abdii kutachuun gaarii miti hanga dhumaatti yoo falmataan injifannoo boonsaa biroos argachuun ni danda’ama.

Eegaa akkumaan duraan barreese ture badhaasni nuu haraaya miti haata’uu malee namoota isiin caalla jedhan waliin dorgomanii dandeetti ofii amansiisuu danda’uun hundaa caala uummata Oromoof ammoo abdii guddaadha. Badhaasa Oromoo fi Oromoon waliin dorgomee moohatu ammoo yeroo gabaabaa gidduutti isiin biraan geenya akkuma kannan dura waadaa seenetti deggersa nuuf godhaa. Xiiqiin yoo kutatanii ka’aan waan hin danda’amne hin jiru jabaadhaa!
[gibetube]

Namoota Yaada, Sagalee fi Deggersa adda addaa gootaniif ammo galatni keenya guddadha.
Horaa Bulaa

Waa’ee Hacaaluu fi Amansiisaa ammoo link armaan gadii irraa dubbisaa.

                     Anaaf Galaaneen Finfinneedha!

                     Anaaf Amansiisaan Qeerransa!

 

Hirmaannaa keessaaniif ulfaadhaa!

Find gibetube.com on  Facebook  Twitter GooglePlus  YouTube