BAKAKKAA

Follow me

Gemeda Olana

Communication & Knowledge Management Officer at Ethiopia Climate Innovation Center
Gemeda is Freelancer Journalist, Communication Professional, Activist of Oromoo Culture and Art and writer for gibetube.com on Oromo Culture and Arts.
Gemeda Olana
Follow me

Har’as mata duree BAKAKKAA jedhu kanaan safuu Oromoon bakakkaaf qabu hamman beekun isiiniif hiruun barbaade. Yoo isinnitti toleef dubbisaati isinis yaada itti dabalamuu qabu itti heda’a.

Akka abbootiin keenya jedhanitti Bakakkaan qanccee waaqti jedhu. Jechama kanaaf yaada dabalataa kan ta’u, afoola Oromoo naannoon itti dhaladhee guddadheerra waa isiniif qooduun barbaada.

Nan yaadadha gaaf tokko tiifuu bookkaa keessan ijoollummaa koottin Akkookoo waa gaafadhe. Afaan ijjoollummaa sanaanan gaaffii danqaraa kana isheef dhiheesse. “Akkoo bakakkaa maaltu darbataa?” Isheenis gaaffiikoottu baayyee hin cinqamne afaanumarratti akkas naan jette ” yeroo seexanni waaqatti arraba baaftu innimmoo itti darbata” naan jette. Isheen akkan ishee gaafachuu dhiisuuf gabaabsitee naaf deebiste. Animmoo nan dhiiseeree ammas akkasin jedheen “maalif seexanni waaqatti arraba baaftii? Maal waaqayyommoo ishee ajjeesuu dadhabee bakakkaa itti darbataaree? Bakakkaanoo namafaa manafaa mukafaa rukutahoo takkaa isaa seexana dhahuu hin argine ani ” ittin gaafan jedhu. Yeroo kana akkoonkoo nyaara gudunfamaan “callisii rafi mucaa xinnoonana waa’ee bakakkaa bokkaa keessa hin dubbataniiti booda yeroo bookkaan caamu na gaafadhu” naan jette. Anis keessakootti maalif waa’ee bakakkaa bokkaa keessa dubbachuun dhorkaa ta’ee laata jedhee utuman yaaduun hirribni na fudhattee baddee. Garuu ergan dammaqee waa baayyeen akookkoorra qalbii ijoollummaan waraabbadhee.

Akkuma beekamu uumaan samiirra jiraata. Dubbii kana namni mormu jira jedhee hin yaadu. Abbootiin yeroo jedhanis uumaan kaninni itti gammaddu yoo uumamni harkasaatii gammadee jiraatedha jedhu. Uumaan (waaqayyo) sababa gammachuu uumaamaaf kennuu barbaaduuf dacheen kun magariisaan gonfamtee, biqilaan daraaree, margis margee ijaaf qalbii akka hawwatuuf Uumaan bokkaa roobsaa. Yeroo kana humna faallaasaa ta’e (HOORUSIIFI SEET) kan gammachuu uumamaa hin barbaanneemmoo dhagaa ykn cabbii bokkaatti makuun ykn obonboleettii kaastee biqilaafi mana akkasumus mukeen addaa addaa jijjigsuun uumama mancaasuun gammachuu mulqiti. Waaqayyos uumamasaa warra qajeelaaf dirmmachuuf bakakkaa gad darbatee humna gammachuu uumamaa jibbu kana haleela Jedhu.

Afoolli kun duuchaamatti waa tokko nutti agarsiisa. Innis, BAKAKKAAN harka uumaa keessa ba’uusaati. BAKAKKAAN waqtii gannaati kaninni bu’u. Akka Akkoonkoo natti himtetti, waaqayyo bakakkaa kan darbatuuf nama heera uumaa cabses ittiin adabuufis ni ta’a naan jette. Isas akkasiin naaf ibsite.     itti fufa dubisaa……

READ  The Message Behind Haacaaluu Hundeessaa's "Malaan Jiraa" New Record Breaking Song