Beekan Gulummaa: INNI ABBAA BIYYAATI!

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

Abidda dhugaa banbane Wacni kijibaa hindhaamsu
Hoqqisa garaa dhufe, Ilkaan soddomni hin deebisu!

Abidda finiinee abidda hindhaabanne tatarsaasee lafa

Biyyaaf lafa dhabnee eenyutu bilisoomee kamtu ciisee rafa?

Kan roorroon miidhame saba ka’e amma kan booda hindeebine
Nama haqaan falmuuf hunduu danda’ama beeki ilmaan kaabinee

Dhiiga dhngala’e lubbuu baay’ee darbe gatii guddaa ba’e
Sabni ofitti hindhiisu iyya labsaa jiraa goodaaf gaara ba’e

Jaamtu hinjaamti malee akkamittiin dhiqu ajaa fuula saree
Kan gootonni kaa’an imaanaa jalqabaa kaan dhiigaan sararee

Gaaffiin abbaa biyyaa galma ga’uu hinhafu gaheera yeroonsaa
Dhugaa afaan qabanis gaafa yeroon ga’u bilisa nubaasaa

Kan afaan hidhamee miilla takaalameef barri dhihaatteetti
Biiftuun bilisummaa boodatti hindeebitu karaa jalqabdeetti

Kan dhuagansaa bade deeffachuudhaaf jira hinhafu akkanatti
Lafa nagaa hawwe tasumaa hinhafamuu ardii dukkanaatti

Karaa haqa qabuun utuu falmatanii erga deebiin dhibee
Qabsootu fala kenna irrattis dammaqnee kan diinni kijibee

Oromoon kana booda homaa eeguu hinqabu falli harkasaati
Galtuuf gantuu n mo’ee injifachuu qaba inni Abbaa Biyyaati!

READ  GUMAA BARATTOOTAA

Abiddi boba’ee abiddi hindhaabanne injifannoof falmaa
Saba dhugaa qabu duutiyyuu hindachaasu ciisee diina haama

Dhugaan ilmoo Waaqi, waaqnis gargaareera ilmaan cunqurfamaa
Yoo hadheeffatanii hojetan lafa hawwan sana bira nigahama