Beekan Gulummaa Irranaa:- ISIN HOO?

ISIN HOO?

Qabsoo uummanni Oromoo marti waliin ta’ee taasisaa jiru kana keessaatti kanan irraa baradhe, itti gadde, itti taajjabeefi abdii itti horadhe qabxiiwwan gurguddoo shan shaniin akka kanaa gadiitti kaa’eera.  Isinhoo?

Beekan2016
Beekan Gulummaa Irranaa

Kanan bare:

1.      Biyyi Oromiyaa jedhamtu kun durumaa kan ishee bulchu akka hinqabneefi kan guutummaan oofaa ture warra dhalootaan TPLF ta’e qofaa akka ta’e,

2.      OPDO dhaabni jedhu kun uummata Oromoo Milyoona 50 ta’u kana bulchuuf ga’umsa akka hinqabneefi guutummaan guutuutti saba Oromoon akka tuuffatamee jiru,

3.       Ooggansa gaarii argatee jennaan sabni Oromoo garaan, yaadaan, jaalalaan tokko ta’ee qabsaa’uu akka danda’uufi garaagarummaan homtuu akka gidduusaa hinjirre,

4.      Oromoon mirga abbaa biyyummaasaaf jecha diinaa eessaa ka’u kamuu akka hinsodaanne; of bulchuus akka danda’u,

5.      Gurmuufi ijaarsi jabaataan jiraannaan battalatti diinaa ofirraa galchuu akka danda’u fi kkf

Kanan gadde:

1.      Gaaffii abbaa biyyummaaf jecha qomoowwan keenya qaqqalii karaatti nujalaa caban,

2.      Haadha dhiiraa (ulfa garaatti baattu) dabalatee dhalasheerratti utuu lolattuu diinaan wareegamte,

3.       Ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa’amaan kan yeroo ammaa kana mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa jiran,

4.      Barattoota Oromoo olii hanga gadiitti mana barnootaasaaniirraa gufataniifi guutummaan guutuutti mana barnootaarraa haqaman,

5.       Obboloota, harkaafi miilla citanii qaroofi fayyaa dhabanii sireetti galanii gargaarsa dhabanii jiranifi kkf..

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

READ  Maloota sasalphoo jahan miirota keenya itti to'annu.

Kanan Taajjabe:

1.        Wareegamni kun martuu galmaa’ee garuu jaarmiyaaleen siyaasaa ammayyuu walitti dhufuun utubaa tokko jalatti qabamanii tokkummaa isaanii saba Oromoof beeksisuu dhabuu,

2.        Loltoonni (Poolisoonni) dhiigaan Oromoo ta’an mana diinaa sana keessatti wal ijaaranii meeshaa isaanii diinatti galagalchuu dadhabuu, 

3.       Namooti Oromoo ta’anii (Afaan Oromoo dubbatan) godinaalee garaagaraa keessatti agaazeetti karaa agarsiisuun lammiiwwan keenya reebsisaafi ajjeesisaa jiran ammayyuu barachuu dadhabuusaanii,

4.      Bulchitoota Yunivarsiitii Oromiyaa (Profeserootaafi dooktorootaa abbaa garaa) barattootarra harka qabuurraa agaazii Yunivarsiitiitti olnaqsiisanii barataa ajjeesisuun dablataanis mallattoo isaaniitiin dirree barnootaarraa warra ariyan (Goobanoota),

[gibetube]

5.    Godinaalee Oromiyaa hundaarratti fincilli walfaana ka’uu dadhabuusaafi godinni tokko tokko sodaan guutamee qabsoo deemaa jiru kana qncarsuu fi kkf,

Abjuufi Abdiikoo:

1.      Uummanni Oromoo biyyasaafi lafasaarratti, Afaansaafi siyaasaarratti abbaa ta’uun dirqama cite bu’edha,

2.     Mootummaan Wayyaanee tarsiimoo walxaxaa qabattee jirtu faana xaxattee akka biyyasheetti galtuufi kaanimmoo gumaa saba keenyaaf barbadooftu,

3.     Qomoon Oromoo ta’anii warreen dhaloota ol adeemoo kna Wayyaanee gargaaranii karaatti cabsan gatii isaanii akka argataniifi barressitoonni ammaa kaanee seenaa isaanii qindeessinee dhalootaaf akka dabarsinu,

4.      4. Gootota qaqaalii qabsoo kana keessatti dhabneef siidaa yaadannoo barbaraa tolchinee maqaa isaaniin ijaarsa beekamaa Oromiyaa keessatti akka hundeessinu,

5.     Afan Oromoo afaan hojii federaalaa xoophiyaa ta’uurra darbee barnoonni akaakuu hundaa ittiin akka laatamaniifi kkf .

Isin hoo?

Hubadhaa!. Hamma gaafa abbaa biyyaa taanuutti  dirree irra hiriirree jirrurratti ittigaafatamoodha; cimnee dalaguu nurraa eegama!