Beekan Gulummaa Irranaa: MAALIIF NURRA TUULTUU?

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

MAALIIF NURRA TUULTUU?

Wanta nulaallanne maa nutti maxxansuu
Gingilchaa sobaatiin maal nutti afarsuu

Shororkeessitoonni unimoo isaanidha?
Dhugaa ofii badeef falmachuun badiidhaa?

Akkamiin dhiphoota jedhamnee waamamnaa?
Waan namaatti darbuuf tolchuuf moruu beeknaa?

Mankaaraarsitootaa maaliif nuun jettanii?
Keenyarrattoo duunee maaf nujibbitanii?

Dhadheessitootammoo akkamiin nuunjettu?
Saba keenyaan boonnewoo maaliif nufarajjuu?

Farreen nageenyaammoo akkamiittiin taana?
Garraamota fixuutti maal isiniin caallaa?

Farreen misoomaammoo erga nuun jettanii
Oromiyaa keenya maaf nuungadhiistanii?

Warra borii hinbeenne ilmaan warra galtuu
Maqaa nuuf hinmalle maaliif nurra tuultuu?
Gantuu, galtuu, nama nyaataafi hardhumeef!

Beekan Gulummaa Irranaa…Mudde, 2015