BILISUMMAAN DHUGOOMAA!

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

BILISUMMAAN DHUGOOMAA!

Eeggannaa barii sanaa barraaqa ifa aduu
Mataarraa yoo baba’u jallinni isa barbaaduu
Mataa olqabAtee ka’ee kan duraan cabee gadduu
Wanti sabaaf hintaane hacooligu akka allaadduu

 

Jedhee gaaffii of gaafadhee sararee waraqaakoo
Mataakoo dhidhiphisee amansiisee garaakoo
Gochan raawwachuu qabuuf murteessee imalicha
Fuuldurakoo mannaabee akka hayyuuf qaallichaa


Tarkaanfiin an taasisuu baataan injifannookoo
Qaxaamura lafa barii cabuuf dabuu saggookoo
Kanan deemee ittiin dhufe gorsa akaakaaf akkookoo
Dugduubakoorraa ka’ee yoon raaguu fuuldurakoo


Bineensa morma lawwee shumburii waliin dhooftuu
Kan yookaa lammii hintaanee qomookoo waliin dhooftuu
Arrabni hanga daarii lafaa harkifamee ardii gubbaa
Keessii hossee rirmaatii bakkeedhaan hamma arabaa

Cina goodaaf gubbasii irraangadees gadi fiigee
Yoon fageessee achi ilaaluu ijakoo Oromiyaatti ergee
Rasaasatti adda kennee qomookoo dhugaaf dhiigee
Imaanaa bilisummaa tarkaanfii dorgaa dorgee
[gibetube]


Tarsiimoo tooftaa ammayyaa gudunfaa jara sanaa
Gaaffii abbaa biyyummaa kan hiree murteeffannaa
Gaaga’a aarsaa hedduu keessumaa ishee baranaa
Tasa dheebotaa hinhafnuu gaaf tokko harka galfanna


Jedheen abdii horadhee oonnadhee hirribaa ka’ee
Qooddataa qabsoo ta’uuf humnikoo amma danda’ee
Bitamaa akkan hinhafnee raawwadhee bara hundumaa
Duutii lammiikoo alanaa bilisummaan dhugoomaa!


= = = = = = = /// = = = == =// = = = = = =
Beekan Gulummaa Irranaa-Adoolessa, 2016