Callisuu hin dandeenyu Afaan Eenyummaadha

Follow me

Abdiisaba

IT Specialist(Programmer, App Developer..) at Merita Technologies
Developer of more than 4 oromo android apps.
Writes for gibetube.com on Oromo and IT related topics.
Abdiisaba
Follow me

Callisuu hin dandeenyu Afaan Eenyummaadha

Dhugaa jirtu dubbachuuf Ogeessa Afaanii ykn Seenaa, ta’uun nurraa hin eegamu, Dhimmi ijoon dubbii kootii maxxansa asii gadii Afaan Booranaa jedhu irratti xiyyeeffata…..
Booranni ilma hangafaa Abbaa Keenyaa(Oromoo) akka ta’e wal nama hin gaafachiisu. Ummanni Booranaa, Ummata Oromoo kan horsiisee buluun beekkamu, kan iddoo burqaa Sirna Gadaan Oromootiin beekkamu yommuu ta’u, Jireenyaan:-
Kibba Oromiyaa
Kaaba Keeniyaa(fkn: Mooyalee hanga Naarobitti, Marsabiit, Mombaasaa, fikkf)
Kibba Somaaliyaa
Taanzaaniyaa(Gosa Ormaa jedhamuun beekkamu baay’inni hanga mil.5 gaha jedhamu hedduun Oromoodha, Boorana)
Oromoon Booranaa, akkasumas Boraan Guttuu jedhamu, kan GodinaBooranaa keessa jiraatu, Moyyaalee dabalate. Keeniyaa fi kutaa Somaaliyaa , akkasumas Taanzaaniyaa keessas ni jiraatu.

Oromoo Gabraa, kan kaabaa Keeniyaa keessa naannoo Moyyaalee jiraatu
Orma, kan kibba Somaaliyaa, Taanzaaniyaa keessa jiraatu, akkasumas Kaaba Baha Keeniyaa.

Ummanni kun Afaan Oromoo dubbata, garuu Loqoda Afaan Oromoo qabu shanan(5) jiran keessaa Loqoda Booranaa fayyadama, kunis loqoda Afaan Oromoo kibbaa jalatti ramadamuudha.

NB:Afaan Oromoo afaan hortee Kuush damee Afiroo-Eshiyaatiik jalatti ramadama.

Kanumaan walqabatee Afaan Oromoo Afaan hedduumina Dubbattootaa Qabaachuun Akka Afaan Afrikaatti lammaffaa ykn Afaan Afrikaa keessatti dubbataman hunda keessaa immoo sadaffaa ta’uun waan wal nama mormisiisuu miti.
Kanaafuu, Akkuma dur baranitti kaan as ciranii, kaan immoo achi ciranii harka diigumsaatiin Afaan amma asii gaditti(Borana Language) agartan kana waan uumaa jiran natti fakkaata. continue reading…..