Callisuu hin dandeenyu Afaan Eenyummaadha

Ykn immoo Ummatni Oromoo Seenaa Jaarraa 10ffaa keessa lafa yeroo babadhifatu sana Ummata Booranarraa citee, sana Booda haala adda addaan hariiroon Ummata Oromoo wajjiin qabu waan fagaate, iddoma jirutti Aadaa, Seenaa, fi Afaan ofii tursiifatee itti fayyadamaa jira ta’a.

Maaliif harka diigumsaa as keessatti naqatanii Afaan akkasii uuman, ykn uumaa jiru gaaffii jedhuuf:

1ffaa:- Afaan Oromoo awwaaluuf boolla qotamaafii ture keessa darbee #dubbattoota Mil.50 ol qabaachuun isaa hedduusaanii waan yaachisuuf, dubbattoota irraa qooddachuu ykn cicciruu barbaadan ta’innaa.

2ffaa:- Ummanni Booranaa Ummata Oromoo Qulqulluufi gara laafessa ta’ee osoo jiruu dhiibbaa fi miidhaa heddu keessa darbee Seenaa Boonsaa, har’a Oromoo hunduu ittiin boonu, Kan addunyaan irraa barattee ittiin walbulchaa jirtu Sirna Gadaa kan horatee asiin gahe kana Afaan uumneefii hawaasa Baldhaa Seenaa Oromoo Koo xureessuu barbaadanii ta’innaa.

3ffaa:- Xaxaa kana Keessaa Motuma Keeniyaa Faayidaa siyaas diinagdeetiin walqabsiisee harka qabaatinnaa laata.

Walumaagalatti: Afaan Booranaa ykn Borana Language jedhee Afaan as bahe kun icciitii fedheefuu as bahu, ani Abdiisaba Oromoo, akka nama tokkootti, akka Oromoo tokkootti, hirdhinni yaadaa kan keessa jiruudha jedheen amana.
Sabani isaa Oromoon Booranaa Afaan Oromoo, Loqoda Booranaa dubbata waan ta’eef.

Oromoo biyya jijjiirates ykn diyaaspooraa warri jedhaman, Biyya malee Maqaa Afaan isaa jijjiiruu waan hin dandeenyeef, yoo fedhe fayyadamuu dhiisa malee.

Dabalataan wanti hubatamuu qabu garuu, akkuma gubbatti tuqetti Ummanni Oromoodha Jaarraa 10ffaa Eegalee gama Keeniyaaf, Somaaliyaa fi Taanzaaniyaa quphachuu kan eegale waan ta’eef, Haala turtii fi Hariiroo walitti dhufeenyaa addaan fagaachuun hirdhinni akkanaa uumamuu danda’a waan ta’eef Nuti dhalootni ammaa Hojii Manee Guddaa eegalle kana Fixaan baasuuf jabaannee hojjannee, Hawaasa keenya haala kanaan nurraa fagaate, Ummata Booranaa qofa osoo hin taane:
* Ummata Oromoo Walloo
* Ummata Oromoo Raya(Azeeboo, Qobboo, Kombolcha)
fi kkf haala rakkinaaf fi waan garagaraan nurraa fagaate kana ofitti deebisuun, Oromummaatti fiduun Dirqama hunda keenyaati jechuun yaada koo goolaba.

Dhimma kana Hiriyyooni koo Baldhinnaan hubannoo nuuf kennuu danda’an jedhee amanu keessaa: Barreessitooni Dhimma Oromoo yeroo hundumaa:
1.) Saphaloo Kadiir
2.) Lalistu Tofik (Kitaabakee ImalaJireenya, Dirre dhawaa ka’ee, Keenyaa qaxxamuree hanga Taanzaaniyaa jedhurraa gadnuuf fuudhi mee Lalistu Tofik)
3.) Yosef Hamba Tola
4.) Hayyootni Seenaa fi Afaan Oromoo kanarratti ibsa dabalataa akka nuuf kennitaniif affeeramtanii jirtu…

Follow me

Abdiisaba

IT Specialist(Programmer, App Developer..) at Merita Technologies
Developer of more than 4 oromo android apps.
Writes for gibetube.com on Oromo and IT related topics.
Abdiisaba
Follow me

READ  MARCH EIGHT FI HAAWWAN/ DUBARTOOTA OROMOO