CIDHAA?????

CIDHAA?????

Waa’een cidhaa gaafa ka’u dhiirota hiddi illee akka ka’u,dubartoota ammoo hidhiin banamee ilkaan akka afamu hundumti keenyuu beekna. Dur bara jireenyi bayeessaa,bara dinagdeen keenya dijitii tokkoon qofa guddachaa ture sana dirqamni mucaa isa dhiiraa irraa eegamu mana ijaarrachuu qofa ture. Intala fuudhuu kajeele yoo karaattis gabaattis arge ta’e warra ishee akka gaafatuuf abbaa siaa gurra buusuun ga’aa dha. Intalli takkaa tole haa jettu malee dargaggeessi dhimma cidhaa hin qabu. Abbaa fi haati nyaataa fi dhugaatii ganda tokko ga’u qopheessanii guyyaa gammachuu isaa miidhagsuuf.


Jabana kana dhimma akkasii yaaduun,yaadaniis akka seenaatti kaasanii haasa’uun akka waan kolfaatti ilaalamuu jalqabeera. Dargaggeessa ammaatti jaalala malee cidha itti kaasanii haasa’uun yoo wal ooduu barbaadan qofa-iji diimatee barbadaa abiddatti geeddarama. “ Yoomii cidhi keenya!?” jettee yoo kaadhimni gaaffii dhiyeessu dhaga’uurra gurri isaa duudee mallattoon haasa’uu filata. 

Kana hundaaf guutummaatti itti gaafatamummaa kan fudhatu guddina dijitii lamaati. Amma dhugaa yoo dubbanne eenyutu cidha jibba! ?Eenyutu namni gaafa nyaatee, dhugee, sirbee ,namaa gammadee galu arguu jibba? Dargaggoon otoo humna qabaatee akkuma jaalalaan kaadhima isaa gammachiisu cidha godhees otoo kabajaan mana maatii isheetii fudhatee gara mana isaatti galee guddaa jaallata ture. Eessaan ? Dubartootni kana yaada keessa nuu galchaa!
[gibetube]

Egaa guddina dijitii lamaa kanas komannee jijjiirama hin fidnu yoo ta’e maal ta’a gatii nyaataa illee of dandeenye? Cidha kabajaan irratti waamamneef qarshii 300 hin caalle baasuun hammam nu miidha? Namichi tokko cidha maaliif hin hojjettu jedhanii gaafannaan “ Cidha jechuun garbuu asheete yoo simbirroon itti yaatee nyaattu saqalaa irra taa’anii ilaalu dha” jedhee ture. Cidhumti haa hafu jettumoo

“loomiin shantama nama tokkoof ba’aa dha shantamaaf garuu miidhagina !” isa jedhaniif baasii cidhaas wal gargaaruu aadaa haa godhannu jettu !?

Na ofkolchaa!