Dargagooni Oromoo Dr. Gasharee Abdiisaa Gurmeessaa eenyu?

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

Beekan Gulummaa Irranaa tin

Dr. Gashareen giddu gala Oromiyaa, godina Lixa Shawaa aanaa Xuqur Incinniitti dhalate. Barumsa sadarkaa 1ffaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Roggee jedhamtutti; kutaa 7-8 mana barumsa sadarkaa 1ffaafi jiddu-galeessa Incinniitti, kutaa 9-12 mana barumsa olaanaa Gudaritti barate. Barumsa sadarkaa Yunivarsiitii, Yunivarsiitii Diillaatti hordofuun bara 2006 digirii 1ffaa damee barnoota Baayoloojiitiin argate. Waggaa lamaaf Yunivarsiitii Diillaatti barnoota Baayoloojiitiin barsiisaa turee bara 2008 barnoota digirii 2ffaa barachuuf carraa barnoota biyya Deenmaarkitti argate. Barnoota digirii 2ffaas milkaa’inaan xumuree yeroo ammaa kana barnootasaa dooktorummaa (PhD)s Yunivarsiitii Koppenhaagen biyyuma Denmarkitti xumuratee jira.

Gasharee Abdiisaa Gurmeessaa
[gibetube]

Gasharee Abdiisaa Gurmeessaa

Sadarkaa gad-aanaatii kaasee haga yoonaatti barnoonnisaa saayinsii uumamaatiin kan wal qabate yoo ta’eyyuu jaalala inni Afaan Oromoof qabu guddaa waan tureef muuxannoofi mudannoorraa kan walitti dhufe kitaaba asoosamaa ’Himala Jireenyaa jedhu bara 2013 maxansee saba Oromoon gahee ture. Afaan ofiitiin yeroo barreessan yaadni akka bishaanii dhangala’ee nama dhufa waan ta’eef kan nama daangessu muuxxannoo waa barreessuu qabaachuu dhabuu osoo hin taane kaka’umsa dhabuudha jedha ture Dr. Gashareen . Kanaaf damee barnootaa kamirrayyuu yoo jiraatan afaan ofiitiin waan fedhan barreessuun eenyummaa ofii yaadachaa hafuu jechuudha waan ta’eef dhaloonni haaraan gama danda’uun guddina afaan saba keenyaaf waan danda’an gumaachuu akka danda’an hojiinsaa kun nama barsiisa.

READ  ይቺ ተሿሚው ሁሉ ኦሮሞ ነው የምትለው ወሬ እግር አውጥታ እውነት መስላ ወደ እኛው ሳትመለስ አንድ ሁለት ነገር ማለት ያለብን ይመስላኛል።

Dargaggoonni Oromoo biyya keessaafi alaa jiraattan hayyoota dargaggummaatiin milkii barnootaan kutan kanarraa fakkeenya gaarii fudhachuun qabsoo gama irratti bobbaatanii jirtaniirratti jabaachuu qabduun dhaamsa keenyadha!. Miilla qullaa fiiganii, horii tiksaa, aramaa aramaa, maatii hojii gargaaraafi hojii dhuunfaallee hojjetaa lafa abjuufi mul’ata ofii ga’uun akka danda’amu dargaggoonni Oromoo haala rakkisaa keessa taa’anii baratan fakkeenya guddoo nuuf ta’uun nuuf dhugoomsaniiru!

Humna barnoota keessa jiruun daannoo garbummaafi hiyyummaa hunkuteessuu dandeenya!!

Congratulations again to Dr. Gasharee Abdiisaa Gurmeessaa!

Beekan Gulummaa Irranaa ti!