“DEESSEE TOO…!”

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

“DEESSEE TOO…!”
(Kan harmee teessan jaalattan maraaf yaadannoo haa tahu)

deessee
Ji’oota sagal gadaameessaat na baattee,
Ulfaa wajjiin guyyuu oliifi gad kaattee,
Yoo guyyaan ga’u cimimfattee na deeyse,
Ulfinakoo garaa duuydaa irraa if keeysee,
Guyyaa tokko hin jannee hifadhe dadhabe,
Soora laphee keetii harma keerraa jalqabe,

Na sooraa turte harmee umrii tiyya guutuu,
Yoon dhibame ni dhiphatta dachiin sin fuutu,
Harmee harma dachaa irkoo yaa dagalee,
Yaa gaachana jiruu siitu roorroof habalee,
Dhiiga kee cunfitee, foon kankee mogolaa,
Dhiira na goote gudeetoo seentee gola gola.
Coraa qaama keetii anaaf jecha fixattee,

Dhabe jatteen beektuu harka na hiixattee,
Bakkaan na geesse harme galannikee kumaa,
Galchee fixuu dhiisii himeetuu yoom dhumaa?
Yaa haadha too gaarii foon kiyya yaa tiruu,
Kakkabduu jireenyaa sihi bar taligduun jiruu,
Hin garre nama akka kee kan dada naa oolu,
Harmee si malee ifni ardii tanaa nattin tolu.

Yaa daawwitii dawaa yaa qoricha dhibee,
Sii nama godhee tarree dhiiraa na dhaabee,
Maal jedheen si faarsa an siif jechaan qabuu,
Rabbiin si haa badhaasu inni dandeettii qabu,
Deessee too..! waan biraa taaniin siin ja’u,
Niin dhabe yaa foonkoo akkam sii haa ta’u

Abdii jireenya kooti an si keessaniin arkaa,
Rabbiin sii haa laatu fayyaaf umrii barakaa.
Harmeen hin goomtuu hargansuu jiruutii,
Soora qaamaaf qalbii qoricha sammuutii,
Kan haadhan qabne kan dhabe harmeesaa,
Maraafuu haa laatu gooytaan jannata’isaa.
‎Saphaloo_Kadiir‬ | Abdulbasit
Caamsaa 8, 2016