DHAABAA WAYYEESSAA: BARREESSAA ASOOSAMA GODAANNISAA, GURRAACHA ABBAYYAAfi………

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

DHAABAA WAYYEESSAA ….BARREESSAA ASOOSAMA GODAANNISAA, GURRAACHA ABBAYYAAFI……

DADhaabaa Wayyeessaa asoosaa, xabiyyoo, ogeessa fiilmiifi gaazexeessaadha. Asoosamoota lama maxxansiiseera, xaboota waltajjii shan barreesseera/qopheesseera, barreeffamoota fiilmii (xaba iskiriinii) guutuu sadii barreesseera, fiilmiiwwan gaggabaaboo sadii barreesseera/qindeesseera/qopheesseera. Yeroo ammaa kana Waashingiten DC kan jiraatu Dhaabaan, waggoota 20 oliif gaazexeessaa (tamsaasaa) biyyoolessaa Raadiyoo Sagalee Amerikaa ta’uudhaan, oduuwwaniifi seenaawwan naannoofi addunyaalessaa hiikuu, barreessuufi gulaaluudhaan hojjechaa tureera.Achitti, Sagalee Amerikaa keessatti hooggansaa ajaa’ibsiisaafi hojii gaazexeessummaadhaan bu’aa ol-aanaa galmeessiseen yeroo hedduuf badhaasawwan gurguddoo badhaafameera.
Hojii kanatti dabalees, dhuunfaa isaan leenjii miidiyaa qopheessuun Itoophiyaa keessatti artistoota dargaggoota fedhii qabaniif carraa uumuudhaan, fiilmiiwwan qabanii fi bu’aalee miidiyaa kanneen biroo dhimmoota jireenya namaa irratti xiyyeeffataniifi duudhaalee hawaasummaa barbaachisoo irratti hojii qaban irratti akka hojjetan taasiseera……itti fufa…..DHAABA

Hub. Seenaasaafi namoota fakkaatotasaa gama ogbarruun seenaa gaarii dalaganii darbanii yeroo dhiyoootti bifa kitaabaan qindeessinee isin biraan geenya

Suuraa Dhaabaa Wayyeessaa (Namoo Daandii) kan kutaa 8 ffaa, kutaa 11ffaafi kan ammaan kana akka armaan gadiin daawwadhaa…gadi fageenyasaaf ammoo yeroo biraa walitti deebina….æ”AFAAN SABA GUDDAA GUDDAADHA!!

READ  There is no indication the government is returning and reinstating the evicted Oromo people to their land.

Barreessaan Beekan Gulummaa Irranaa