DHAGEESSANIITTUU?

DHAGEESSANIITTUU?

#AfaanOromoo #HarvardUniversity

Yooseef Hambaa Tolaa
Yooseef Hambaa Tolaa

Hayyoonni Oromoo addunyaa kana irra jiraatan aadaa, duudhaa, seenaa, siyaasa, barnoota, amantaa fi waa’ee Oromoo ilaallatu hundaa guyyaa guyyaan addunyaatti ifa baasaa jiru. Nyaaphaa Oromoo kan ta’aniin jaarraa hedduuf Oromoon eenyuun akka ta’e osoo hin beekamin tureera. Addnuyaa kanatti illee karaa balbalaa osoo hin taanee karaadhuma foddaa iyyuu akka hin haasone dhorkamnee turre. Aadaa fi seenaan keenyas akka ukkaamfamu karoora isaanii ture. Garuu milkaa’uu dadhabaniiru.

Akkuma isaan sodaachaa turan sagaleen miliyoonotaa akka galaanaa mataa isaaniirra yaa’e. Afaan saba guddaas olba’ee gubbee addunyaa irra taa’e. Hayyoonni saba guddaas barbaadamuu jalqabani. Bowwaatti osoo nu dhiibanii karaan harkaa miliqxee gaara gubbaatti ol nu baasani. Guddinaa fi mul’annaa gucha Oromoof kan ga’ee guddaa taphate diina Oromooti. Madaa keenya tuttuqanii akka jabaannee hojjennuuf mogolee keenya jabeessani.

Kunoo amma afaan saba guddaa kun afaan BBC ta’e, Yuunibarsiitoota addunyaa kana irraa beebbeekamoodha jedhaman keessatti illee akka baratamuuf ayyama ga’aa argate. Yuunibarsiitii Harvard, keessatti illee akka baratamaa jiru Beekan Gulummaa Irranaa dubbateera. Kana qofaa osoo hin taanee bakkeewwan hedduutti baratamaa jira. Kun hunduu ga’ee hayyoonni Oromoo kallattii garaagaraan taphataniidha.
[gibetube]

Beekan Gulummaa Irranaa, hayyoota Oromoo guddina aadaa fi Afaan Oromoo irratti ga’ee guddaa taphatan keessaa isa tokkoodha. Beekan umurii isaa waggaa 30 keessatti abbaa Kitaabota 30 olii fi gulaalaa kitaabota 60 olii ta’ee jira. Fiigicha isaa keessatti Yuunibarsitii Harvard seenuun dhimma waa’ee Saba Oromoo ilaallatu irratti akka seenaa olkaa’aa jirus beekamaadha.

Baatilee muraaasa kana keessatti Beekan waan waggoota hedduu fudhachuu malu hojjeteera. Beektotaa fi barreessitoota Yuunibarisiiticha keessatti argamanii wajjin rakkina saba keenya mudachaa jiru ilaalchisee maree hedduus godheera. Itti dabalees gaaffii fi deebii gaazixeessitoota Yuunibarsiitii Harvard waliin godhe irrattis waa’ee isaa fi rakkina yeroo ammaa Oromiyaa keessatti ta’aa jiru gadi fageenyaan dubbateera. Kana irratti cuqaasuun dubbisaa!

READ  GAD QABI QUBA KEE !

http://news.harvard.edu/gazette

http://dailyguideafrica.com

Qorannoon Beekan Gulummaa Yuunibarsiitii Harvard keessatti gochaa ture goolabameera. Akkuma beekamu Hagayya 16, 2015 irraa eegalee obboleessi keenya kun mata duree “Fincilaafi Diddaa Barattoota Oromoo: Nagaa, Haqaafi Dimookiraasii Barbaachaafi Tarkaanfii Deebii Mootummaa Abbaa Irree Xoophiyaa’’ jedhu irratti Yuunibarsiitii Harvard keessatti qorannoo isaa geggeessaa tureera. Xumura hojii kanaas Saba Oromoo fi lammiilee addunyaa kanaa garaagaraatti agarsiisuuf qophee xumuree jira.

Yoom? Bitootessa 30, 2016, 12:00PM-2:00PM
EessaThompson Room, Barker Centre, 12 Quincy Street Cambridge, Harvard University

Hirmaattota: “Kan gaafa sana argaman jedhamanii eegamaa jiran.

a. Hawaasaafi hayyoota Yunivarsiitii Harvard,

b. hawaasa Oromoo magaalaa Boston’fi Cambridge keessatti argaman hundaafi hawaasa Xoophiyaa (Amaara, Tigiree, Ertiraa, Somaaliifi guutummaatti ardii Afrikaarraa dhufaniinaannoo sana jiraatan maraaf waamichi ta’ee jira).”
Ga’een keenya maali? Irratti argamtanii obboleessa kana bira dhaabbattanii rakkoo saba Oromoo mudachaa jiru Hawaasa dhiyaatu kanatti himuudha. Ragaalee fakkii fi Viidiyoo garaagaraan deggerame illee qabattanii yoo hirmaattan galata danuu qabdu. Kunis salphaatti rakkoowwan ta’aa jiran namoota hin beekne hubachiisuuf nu gargaara.

Haala qophii sagantichaa ilaalchisee gaaffii fi deebii “Injifannoo Qaqqabaa fi Beekan Gulummaa” waliin adeemsifame “Link” kana irratti cuqaasaa bal’inaan dubbisaa!

http://www.oromoparliamentarians.org

http://beekanguluma.org/

Hojii boonsaan akkasii gaafa adunyaa kana irratti hojjetamee maqaa Saba Oromoo mul’isu wayyaaneedhaaf dhukkuba lafeeti. Tokkichumaan wiirtuu lafee wayyaanotaas gargar kuta. 

Itti dabalees yaaddoo hamaa fi ulfaataa keessa isaan galcha. Sabni Oromoo addunyaa waliin ergaa wal baree bubbuleera. Kanaafuu, wayyaanee fi fakkaattoti wayyaanee dhamaatii keessan hundaa dhiisaatii afaan keessan qabadhaa taa’aa. Waa’ee saba Oromoo kana booda osoo dhiistanii isiniif gaariidha. Kana caalaa deemuu barbaaddu yoo ta’e ofumaa qullaa of dhaabdu.
[gibetube]

Galatoomaa!

READ  GUMAA DHIIGAA

Qabsoon itti fufa!

Injifannoon Saba Bal’aa Oromoof!

 

Follow me!

Yosef Hamba Tola

is Biotechnologist, writer, reviewer and researcher at Africa-ai-Japan project under Japan International Cooperation Agency (JICA)
Author of Dungoo Oromoo & published articles in the areas of Biotechnology. Currently, he writes for www.gibetube.com and www.beekanguluma.org on current issues of Oromo People, Education, Politics and Agriculture in Ethiopia.
Yosef Hamba Tola
Follow me!

Latest posts by Yosef Hamba Tola (see all)