Dhiiga Gurraacha….Kutaa Tokkoffaa

Dhiiga Gurraacha….Kutaa Tokkoffaa 

Du’uu barbaade. Addunyaa kanatti nagaa dhaammachuu! Balbala mana kireeffatee jiraatuu banatee ol seene. Korojoo siree irratti darbatee fiixee siree isaa irra taa’ee hirqinfatee boo’uutti ka’e. Sagaleen isaa ba’ee warra ollaa isaa jiraatanitti akka hin dhaga’amne of keessatti gad liqimsee boo’uu yaale. Iyyi iyyi isa godhe . Boraatii isaa afaanitti cuqqaalee keessaa fuudhe. Homaa! Irraa hin galle. “Gubannaa garaa keessaa silas afuura dheeraa baafataniif ykn sagalee jabaa baasaniif namaa hin fayyu! Lafa anis namnis na hin agarrettin lubbuun deema. Eeyyee! Nan du’a…warri achi dhaqan meerre yoo deebi’an hin agarre…itti tolee ta’uu mala…” Sagal fuudhee sagal kaa’a. Imimmaan isaa maddii isaa irra yaa’aa ture amma dhaabbatee akka goota dirree lolaatti ba’ee diina injifachuuf maggaluu,innis xiiqeffatee ka’e…Diina ajjeesuuf osoo hin taane of galaafachuuf, ofii wareegamee, jireenya namoota kaanii oolchuuf osoo hin taane, of wareegee jireenya biyya lafaa kana jalaa miliquuf…Soolan. Soolan Abbaafiixaa

Waaree booda kaadhimni isaa Taanaan yoo bilbiltuuf eyyamsiisee ija ishee arguuf Kaaffee Limmuu deemee ture. Jaalala isheef qabu biyyuu beeka. Bona aduun saafaa sammuu waqaraa, yandoon gannaa dool’essaa balbala isaanii irra dhaabbatee otoo iji meeqa itti bildiimamuu waan ishee argateef qaroo ija isaa caalaa isheef akeekkata. Akka hanqaaquu harkatti baata. Waajjira isaa keessatti yoo ishee waliin haasa’u beekama. ” Solan -the shaking gent” jadhanii maqaa masoon waamu. Sagaleen isaa in hoollata. Sirbi ” ‘kun jaalala miti maraacha dha ‘jedhu anaaf sirbame” jedhee falmata. Ishee adda ba’ee jireenyi maal akka fakkaatu yaadee hin beeku.

Akkuma achi ga’een bishaan qorraa ajajatee teessuma butatee taa’e. Danda’ee ija keessa ishee hin ilaalu.

” Taa ko…har’a akkamitti naa b-I-l-b-I-l-t-e!” jedhe hoollataa. Guyyaa jalqaba wal argan qofa “Kaaffee kana taa’een si eegaa jira!”jettee beeksisuuf bilbiluurra kan darbe waggaa sadan darban hamma waliin turanitti Soolaniif bilbila kaasuu malee bilbilteef hin beektu.
” Maal jechuu keeti !? Siif bilbila yoon kaase in badee jette!”cuunfaa avokaadoo ol xuuxaa.

” hmm..Isa hoo dhugaa jette!” Akka kanaatti itti dubbachuu isheef kabaja dhabuu isaa caalaa bilbiltee sin arga jechuu isheetu gaarummaan itti mul’ate. Of hin abaaru! ” jaalalli of kennuu dha…ani isheen akka na jaallattu eegee jaallannaan liqii malee jaalala bakka hin bu’u!”ejjennoo jabaa jedhu qaba.

” Kana booda hariiroo keenya hin barbaadu!lammataa na arguuf hin dhama’iin…of gataa,hiyyeessa harka gogaa,joonja’aa akka kee waliin jiraachuu irra dhaabbatanii hafuu wayya!”jettee deebii osoo hin eeggatiin gatii kaffaltee biraa kaatee sokkite .

Bakkuma taa’ee jirutti gogee hafe. Akka of wallaaluu ta’e. Lafti isa fudhattee waan siiqqee ishee irra altakkaan naannofte itti fakkaate. Daqiiqaa muraasa taa’ee gara mana isaatti qajeele. ” Hiyyeessa!Of gataa!jooonja’aa!” Ofitti haasa’uu yaale. Sammuun isaa tarsa’uu ga’e . Akkuma isaattuu mana ga’ee balbala banatee seene. Achii booda egaa kan ergamootni du’aa “of ajjeesi!”jedhanii gorsani. Otuma ka’ee mana keessa maggaluu bilbilli isaa iyyite. Olii dha. Hiriyyaa isaa garmalee jaallatu.

” Heloo…”
” Heloo Oli !”

” Harmee xiqqoo kee dhukkubeera…hmmm…. Amma Ambulaansiitiin dhufanii Walisoo ga’aniiru!”
” Maal…maal?”

” Hospitaala Laandmark geessani waan jedhaniif waliin deemnaati…iddoo taaksii qabatanitti koottu!”jedhee Oliin bilbila cufate. Dhukkubbiin haadha isaa du’a isaa caalaa waan dursi kennamuuf akka ta’e isaafii gale…. Balbala isaa cufatee fiigicha dorgomaa hin qabneen Olii bira ga’e…

Kutaa 2ffaa>>