FAAYIIDAA GOOGLE TRANSLATE Maali?

Follow me

Abdiisaba

IT Specialist(Programmer, App Developer..) at Merita Technologies
Developer of more than 4 oromo android apps.
Writes for gibetube.com on Oromo and IT related topics.
Abdiisaba
Follow me

FAAYIIDAA GOOGLE TRANSLATE Maali?

Ilmaan Oromoo Hundaaf…..Gaaffii Keenya Afaan Oromoo miseensa GOOGLE TRANSLATE Gochuuf gaafanne, Dhaabbanni Google kun irratti mari’ateera. Ta’us Deebii Quubsaa waan nuuf hin Kennamneef ‪#‎Gaaffiin‬Keenya itti Fufa.
Wanti Beekuu qabnu, Iyyata duraa irratti Namootni 1000 ol mallatteesseera, iyyatichi nama hangasii ol keessummeessuu hin danda’u. Kanaaf #Gaaffiin keenya kana boodaa bifa biraatiin ta’a.

fayidaa

MALA Kamiin akka ta’e isin beeksifna

Gaaffii hedduu Isin biraa ka’aa jiru , Faayidaan Google Transalate Maal isa jedhuuf?
Tajaajilli Google Translate kun, tajaajila bilisaan Afaanota Gurguddoo Addunyaa kanneen Hawaasa Afaan Dhalootasaatiin itti fayyadamu heddu qabuuf Meeshaa Hiikkaa Afaanii (Translation Machine) kan Dhaabbanni Google dhiyeessuun fayyadamee:
• Barreeffamoota adda addaa jijjiiruu (text translation)
• Jecha jijjiiruu (Word Translation)
• Gaalee jijjiiruu (Phrase Translation)
• Hima jijjiiruu (Sentences Translation)
• Suuraalee jijjiiruu (image translation)
• Sagalee jijjiiruu (Speech translation)
• Suursagalee jijjiiruu(Video Translation)
Afaan tokko irraa gara Afaan biraatti kan jijjiiruudha. Yeroo Ammaa Google Tajaajila kana Afaanota 103n Ummata mil. 200 ta’u guyyatti tajaajilaa jira.
Fakkeenyaaf:
• Yeroo nuti waa barreessuuf jennu, Filannoowwan Jechoota nuti barreessuuf yaalaa jirru sun dhufuun jechoota heddu nuuf dhufu (Detected words) keessaa kan barbaadnu sana filanna jechuudha.
• Jechootni nuti barreessinu halluu diimaan(red underlined) jala hin sararamu.

Hub: Ogeeyyii Afaan Oromootiifis carraan Hojii Dhaabbata Guddicha Addunyaa kana keessatti ni banama.

‪#‎Walumaagalatti‬, Gaafa Afaan Oromoo Miseensa Google Translate ta’e, Yeroo nu barbaachisetti barreeffamoota Afaan Oromootiin jiru gara Afaanota Gurgguddoo addunyaa Miseensa Google Translate ta’aniitti ykn immoo Barreeffamoota Afaan birootiin jiru gara Afaan Oromootti Haala salphaa ta’een jijjiirachuuf hin rakkannu.