Fiilmiin Afaan Oromoo Finfinneetti malee akka hin agarsiifamne seeratu dhorkee?

Ergaa cimaa namoota fiilmii agarsiiftaniif

Ijoollee hawwiidhaan fixaa jirtu. Kan dhukkubsatanii mana yaalaa seenan hin dhiban jedheen shakka. Maali fira koo dubbiin akkanaa! Galatni isaa Waaqaaf haata’u, erga dhiyoo asii fiilmiiwwaan Afaan Oromoo baay’een hojjetamanii agarsiisaaf dhiyaachaa jiru. Anaaniyyuu tokko na darbu, qoosaa hin se’iinaa. Fiilmiin tokko Sanbata duraa Giddu Gala Galma Aadaa Oromootti agarsiifama yoo jedhan Jimaatan dhaqee achi bula. Waardiyyoota gaafadhaa!

Amma isa miti dhimmi koo. Ani kan jedhu, fiilmiin Afaan Oromoo Finfinneetti malee akka hin agarsiifamne seeratu dhorkee? Magaalaafi baadiyyaa kaanitti maaf hin agarsiifamu? Haaluma mijataa qofa keessatti sirbinee dhiisuun kun gaariidhaa jarana? Rakkina keessattis dhaloota aartii dheebochaa jiru dheebuu baasuu qabna natti fakkaata. Nuti asii torban torbaniin fiilmiifi tiyaatira keenya dhudhaana, ijoolleen Finfinnee ala jirtu hawwiifi gojomuudhaan waxalamtee rifeensi mataarraa harcaa’aa jira.
Adaraa keessan Oromiyaa hunda keessatti fiilmii keessan agarsiisaa. Akkuma feetanillee rakkadhaatii! Hin wayyuuree?