Foddaa JOHAARII(JOHARI window)

Foddaa JOHAARII(JOHARI window)

Foddaa Johaarii jedhamuun kan beekamu hangam akka of beeknuufi namni biroon hangam akka nu beku baruuf nu gargaara. Keessumaa daldala kessatti meeshaa/tool ittin dadhabina keenya barruu fi cimina keenya adda baafannee maamiltoota keenya ittiin gammachiifnuudha. Foddaan Johaar/Johari window kan moggaafame maqaa namoota lamaa foddaa kana uuman irraati. Isaaniis lammii biyya British Josph Lufta fi Harry Ingham jedhamu. Moggaasi foddaa kanaas “jo” Maqaa Josph irraa “hari” immoo maqaa Harry irraa fudhachuun uumame.
Foddaan johaarii Waliif galte gaarii qabaachuuf bu’aa waloo keessatti hangam akka of beeknuufi namoonni biroon ille waa’ee kenya hangam akka beekan baruuf meeshaa/instrument humna cimaa qabuu dha. Walitti dhufeenya namoota waliin qabnu akkasumas hanqina keenyaaf kan namoota biroo beekuuf, carraa ittiin maammiltoota fi stakeholder(dhaabbata tokko keessaa qooda kan qabu) keenyaan dubbannu baruuf/hubachuuf tajaajila.

Beekumsa/oogummaa fi odeffannoo qoodame adda baafachuuf akkasumas beekumsa yookiin odeeffanno dhokate soqanii baruuf fayyada.
Iftoominaan rakkoo daldala keenya kessa jiru irratti maamiloota kenyaan mari’annee odeffannoo fooya’iinsaaf nu gargaaran argachuuf nu fayyada.
Foddaan kun kutaa/quadrant afur qaba(fakkii 1). Lakkoofsis tokko irraa egaluun hanga afuriitti clockwise (ccw) rog-arfeewwan foddaa kana keessaatti argaman kessatti katabama. Foddaa kana akkamitti akka dubbifnuu fi maal akka tah armaan gaditti haa ilaallu.

1. Naannoo(area) hundaaf banaa(known to self, not known to others):

fakkii1

Foddaan kun (kan lakk 1 keessatti argamu) waa’e kee/waa’e oomisha kee kan atis beektu akkasumas kan namooni biroonis beekan ibsa.Namni hunduu Odeeffannoo foddaa kana keessa jiru waan bekuuf shakkii sirraa hin qabaatu.Odeeffannoon/information foddaa kana keessa jiru faayidaa/gammachuu dhuunfaaf akkasumas ofitti amanamummaa ofii cimsachuuf jajjabeffamuu kan qabuudha.Walitti dhufeenya maamiltootaaf hiriyyoota keenya waliin qabnu cimsuuf haalli mijataan jiraachuu qaba. Foddaan kun odeffannoo qamni kamuu qabu qabate jira.Foddaawwan sadan hafan caalaa foddaan kun bal’achuu qaba. Waltajiin nama hundaaf walaba tahe banamuu qaba. Namni hunduu bilisaan daldala kee keessatti hirmaachuu qaba.fakki2

2. Naannoo dhokataa (not known to self, known to others):

Naannoon kun (foddaa 2ffaa) odeeffanno namoonni biroon waa’ee keenya beekan garuu waa’ee kenya kan nuti hin beekne ibsa(namni biroon nurratti beeku nuti garuu hin beeknu, jabinas laafinas tahuu mala). Bakki kun hanga nuti sammuu banaa yaada namaa fudhatu qabaannuuttii hin beekamu. Yaada namootaa, gorsaaf Odeeffannoo waa’e keenyaa namoonni beekan qorannee gaafaa adda baafannu sirriitti hubanna. Namoonni hanguma waa’ee isaanii akka gaariitti baraa deeman( karaa pozitiivaas tahe nagatiivaa hawwaasa isaanii hubaa yookiin gargaaraa/fayyadaa jiraachuu isaanii yoo hubatan) miidhaaf bu’aa namoota irraan geessisan baraa deemu. Kanaaf namni tokko yookiin dhaabbatni daldalaa tokko maamiltoota isaa irraa yaada /feedback guurrachuuf saanduqa yaadaa yookiin tooftaa ittiin Odeeffannoo guuran qopheessuun barbaachisaadha. Waajjirri tokko tokko itti fakkeessaaf saanduqa yaadaa qabaatan iyyuu rakkoo/dadhabina isaanii osoo fooyyeessanii hin argaman kun immoo kufaatii fida ykn maammiltoota isaaniif kabaja dhabuu agarsiisa. Namni kamuu yaada ijaarsaa nama kam irraa kennamuuf onne qulqulluunn dhaggeffachuu qaba, odeffannof yaada kennamee seece’ee kan tahuuf fudhatee of sirreessu, kan hin taaneef dhiisuu mala. Yaada hunda ofirraa faccisuu irra kan tahu calalanii keessaa fudhachuu, kan hin taane guuboo kosii keessa buusuudha.

3. Naannoo iccitii/of eeggannoof kan dhokfame(knot known to others, known to self):

Bakki kun (foddaa 3ffaa) naannoo dhuunfaa keetiiti, iccita keessa beekkannoon of eggannoof kaa’ameedha. Namni biroon waa’ee kees tahe waa’ee oomisha keetii hin beeku .Fakkeenyaaf warshaan dhugaatii lallaafaa coca-cola fi pepsi oomisha isaanii maal irraa akka qopheessan hin himan, kun iccitii daldala isaaniiti(trade secret). Dorgommii keessatti mo’achuuf jecha iccitii kee dhoksuun dirqama, garuu hanga yoomiitti fi Sadarkaa kamitti dhoksuu akka qabdu adda baafachuu qabda.Naannoo sadaffaan kun hanguma ballachaa deeme(iccitiin kee yoo baayyate) daldala kee irratti miidhaa fidaa deema, kanaaf hanga dandaa’ametti naannoo kana dhiphisuun gaariidha.

4.Naannoo dimimisaa’aa/dukkanaa(known to others, not known to self):

Odeeffannoo naanno kana keessa jiru atis tahe namni biroon gonkumaa hin beekan. Naannoo kana keessa wantoota baayyee barbaachisoo beekumsa, dandeettii fi ogummaa garaagaraaf ta’anii fi wantoota hin taanetu dhokatee jira. Bakka kana soqanii baruun milkoomina dorgomaa hin qabne nama goonfachiisa, namni Odeeffannoo kana keesa jiru argatee itti fayyadame ” nama barbaadee of argate jedhama”. Namni tokko hanga bakka kana akka gaariiti hubatutti, hanga dandeetti isa keessa dhokatee jiru baree of keessaa baasee hojii irra oolchutti nama guutuu tahuu hin dandahu. Humna addaa si keessa dhokatee jiru soqii of argadhu. Namoonni heedduun addunyaa kanaa osoo dandeettif oogumma ajaa’ibaa qabanii of barbaacha joraa jiru, hin jooriin barbaadii of argadhu. Kanaaf immoo, baradhu,dubbisi, odeeffanno guurradhu nii milkooftaa.
Walumaa galatti hanga dandaa’ame waantota iccitii ta’an hirisnee ifaa bilisatti maamiltoota keenya waliin waliif galuu qabna.Milkoomina argamsiisuuf waa’ee ofii kee baruu qabda. Kana gochuuf immoo, maree, yaada ijaarsaa , fi Odeeffannoo garaa garaa Walitti fufiinsaan guurrachuun naannoo Lakkoofsa 2, 3 fi 4 dhiphisuun(akka fakkii 2ffaatti) waltajjii walaba kan nama hundaaf banaa tahe (lakkofsa 1)uumuu qabna. Odeeffanno guurrachuun Walitti fufiinsa qabaachuu qaba,waanti har’a of harkaa qabdu bor si gargaaruu dhiisuu mala, kanaaf guyya guyyaan of haaroomsuu qabda.

CARRAA GAARII
SABNI DINAGDEE QABU HUMNA QABA
Oz’Up = Oromos up in business

READ  The Irony : Abba Dula, fake or real?!

Fuula armaan gadii like gochuun odeeffannoof barumsa dhimma daldalaa irratti yeroo yeroon kennamu hordofaa!