Gaachana Imimmaanii:-Yaadannoon Harmeekoo Harmee Oromiyaatiif

Follow me

Abdiisaba

IT Specialist(Programmer, App Developer..) at Merita Technologies
Developer of more than 4 oromo android apps.
Writes for gibetube.com on Oromo and IT related topics.
Abdiisaba
Follow me

Gaachana Imimmaanii:-Yaadannoo Harmeekoo Harmee OromiyaatiifImimmaan Gaachana, Gaachanni Humna kan rakkoo itti qolatan ykn itti dawatan, kan diina itti qolatan, kan qormaata gadadoo, Gammachuu fi Aarii itti obsanii dha.

 

Nan yaadadha gaafa ijoollummaa koo, gaafa Haadha koos ta’ee abbaan koo natti dubbatan ykn naan lolan akkana ija dayeeffadhee imimmaan kootti aarii baha. Kun Ana qofaa miti, Namoota heddu biratti imimmaan baratamaadha.
Kaan Gadda qabbaneeffachuuf, kaan Gammachuu humnaa olitti ta’es ibsachuuf imimmaan filannoo jalqabaadha. Akkasumas kaan Aarii qabu of keessaa baafachuuf namootni hedduun imimmaan filannoo jalqabaa godhanis hedduudha.
Eeyyen, Barreeffama gabaabduu koo GAACHANA IMIMMMAANII jettu tana keessatti waa’ee imimimmaanii yeroo kaafnu, Fattoon nyaaraa kan bonaaf Ganna hin qoorre, kan gaarii, gaddaa fi cabnana onnee itti irraanfattu, yeroo hunda Harmee Gaddaa, Harmee Onnee Madaa, Harmee Oromiyaa tiif Yaadannoo naaf haa ta’u.