Gadaannisa Arrabaa….!

12931289_1020174824741565_7747069642030621280_nDargaggeessa Umriin isaa dhuma digdamootaa keessa jiru tokkotu ture. Dargaggoon kuni nama sammuu qaraa qabuufi barumsaan garmalee cimaa ture. Garuu, amalli isaa baay’ee rakkisaadha. Akkamalee ofittummaa baay’isa, daddafee dallana, jecha namaan jedhuuf of duuba hin ilaallatu. Sababuma amala isaa kanarraan kan ka’e, namni hiriyaa isaa ta’uu barbaadu tokkoyyuu hin jiru.

Amala badaa gurbaa kanaa irraa kan ka’e maatin isaa garmalee cinqamu, gar malee dhiphatu. Yeroo heddu irra deddeebi’anii gorsanis gorsa isaanii fudhachuu hin dandeenne. Kanumarraan kan ka’e abbaan isaa mala furmaata ni ta’a jedhee yaade tokko argate ilma isaa sana waamee akkana jedheen::::)

“Ilmoo koo akkuma atis beektu amala kana dhiisi siin jennaan diddee jirta. Sababa keetin anis, maatin keenna guutunis ummata jidduutti salfataa jirra. Haala kanaan yoo kan itti fuftu taate immoo ummata keessa gadi baanee deemuu hin dandeenyu. Kanaafuu, har’arraa eegalee waan ani hojjadhu siin jedhe hojjatta jedheeen.

Hodhu jedhee ~ Madooshaa ( Meeshaa Mismaara Ittiin Rukutan) fi Mismaara hedduu itti kenne. Ergasii akkana jedheen; har’arraa kaasee yeroo aartee jecha badaa dubbachuu barbaadde mismaara tokko ol fuudhii dallaa ( axirii ) manaa irratti sirritti dhayi jedheen. Fakkeenyaaf yoo ganamarratti wanti tokko isa aarse mismaara tokko muka dallaa irratti sirritti rukuta jechuudha.

Haaluma kanaan gurbaan hojii manaa kennameef kana hojjachuu eegale. Dallaan isaanii muka jajjabaadhaan waan ijaarameef mismaaraan rukutuudhaaf baay’ee rakkisaa ture. Akkasumattuu guyyaa duraa, adaduma aarun mismaara baay’ee muka dallaawaatitti dhaye. Akkasuma osoo jedhu guyyootni guyyoota, torbeen torbee dhale. Adaduma guyyaan achi adeemun Mismaara kana rukutaa ooluu waan hifateef , of dhukkubsaa oolurra obsa godhuun irra isaaf akka salphatu hubate. Sababa kanaan adaduma obsi isaa dabalaa adeemun, adaduma aarin isaa hir’achaa adeemun lakkoofsi mismaaraa inni dallaa irratti dhawaa adeemus hir’achaa dhufe.

READ  Sodaanis Ni Injifatama -

Abbaa isaatitti deebi’ee jijjiirama amalaa argisiise kana gammachuudhaan itti hime. Abbaan isaatis, tolekaa ilma koo, jijjiiramni ati agarsiiste baay’ee nama gammachiisa. Ammammoo erga mismaarri ati guyyaa guyyaadhaan rukuttu hir’ataa deemee mee deemitii mismaarawwan mukatti dhoofte sanneen tokko tokkoon buqqisii fidi jedheen.
Gurbaanis akkuma jedhame sana mismaarota kanaan dura dallaa mukaa irratti rukute sanneen irra deemee buqqisee abbaa isaa waamee itti agarsiise.
[gibetube]

Ilma koo ~ hojii nama boonsu hojjatte, baay’ee siin gammadeera, garuu mee amma boolloo mukaa kan mismaara keessaa buqqifte sana sirritti xiinxallii ilaali jedheen. Ati ammaan achi waan feete osoo gooteyyuu mallattoo muka irratti baye sana balleessuu hin dandeettu. Al tokko akka hin taanetti waraantee jirta ~

Argitee lafeekoo jecha hamaa namaan jedhuunis akkuma kana. Waan kabajaafi eennummaa namaa xiqqeessu, kan lafee namaa cabsu namaan jechuun muka mismaaran akka malee waraaname jechuudha. Jechoonni hadhaawwon kan kee onnee namaa irratti godaannisa hamaa dhiisaa dabru. Goodaannisni immoo waan gadi dhiisuu miti. Kanaafuu, hamma dandeetten ilmoo namaa kamiiyyuu osoo xiqqaaf guddaa hin jedhin jaalalaafii kabajaan waliin jiraachuuf yaali. Yoomiyyuu taanan dubbii hin darbatin. Erga jecha lafee nama waraantee cabsitu namaan jetteen booda osoo hamma feete dhiifama kan gaafattus ta’ee gadaannisni dubbii keetii yoomiyyuu akka irraa hin badne yoomiyyuu hin irraanfatin✍

Galatoomaa!