Galagaltoodha barisaa

Follow me

Gemeda Olana

Communication & Knowledge Management Officer at Ethiopia Climate Innovation Center
Gemeda is Freelancer Journalist, Communication Professional, Activist of Oromoo Culture and Art and writer for gibetube.com on Oromo Culture and Arts.
Gemeda Olana
Follow me

  
Galagaltoodha barrisaa

Bara durii sana

yeroo buttaan qalamuu

Bara gantuun hin jirre

bara hunduu wal amanuu

Bara sirna gadaa

yeroo bulchiinsa haqaa

Bara galagaltoo hin ta’in

hunduu akka maqaa

Bara firri wal jaallatee

hidhuu walii qadaadu

Ollaan daboo wal waammatee

firri wal barbaadu

 

Bara rakkoon cufti

jaalalaan furmaata argatu

Bara lammiin wal dhaga’ee

iyya waliif birmatu

Bara gaariin galma ga’ee

hamaan galma hankaaku

[gibetube]

Bara garaan waliif na’ee

wal kunuunsu akka hanqaaqu

Bara kadhaa namaa

waaqayyo dhaga’u

Bara dhugaan akka tulluu

guddatee ol ka’u

Bara dargaggoon

diina faccisee lolu

Bara namni nagaa

dubbatee waliif tolu

Bara facaasani

waan facaasan dachaan haammatani

Bara dhibba maasitti darbatani kuma

galfatan

Bara hayyu dureen

sirnaan saba bulchu

Bara obboleessi qaawwa

haadhoo duuchu

Eyyee bar asana

Bara eebba sana

Bara tolaa sana

Wal jibbuun hin jiruu

dubbiin dubbii dhalee

Jaarsatu nagaa buusaa

dubbatee waliif galee

Nagaaf fayyaatu jira

hunduu wal danda’ee

Xiqqaatu guddaa teessisaa

teessumarraa ka’ee

Qarootu wal dheebota

argaaf wal dharra’ee

Ollaatu wal waamee

dhangaa wal hafeera

Sabnis waliif galee

[gibetube]

raggaasifata seera

Tokkoof shaniin hin gurmaa’uu

adda addaan wal hiree

Hundatu wal cina hiriira

akka naqaa siree

Bara kana garuu

Bara hamtuu kana

Dhirsi manaa hari’amee

sanyoon siree yaabaa

Jallaatu qajeelee

qajeelaanimmoo dabaa

Korojoon dhugaa hirdhattee

inni kan sobaa guutama

Hangafni utuu ta’uu

quxusuun muudama

Dubbiitu dubbii dhala

roga baayifatee

Haadhootu haadhoo qala

aalbee itti qaratee

Ilmatu abbaa ergata

ta’ee teessoo gubbaa

Haadhatu intalaaf ergamaa

badee safuun durbaa

Ilmi utuu ciisuu abbaan horii yaasee

dallaa galagalchee

Tabbaaf dhooqa bu’a ba’ii

godhatte barris akka dachee

[gibetube]

Faalla ta’e dubbiin martuu

Haadhatu ka’e ciree tolcha utuu intalli raftuu

Sobni koochoo baastee

addunyaarra labdee

Dhugaan adeemuufuu

miila hariitii dhabdee

Tolaan gad dhiitamee

hamaan kunuunfamaa

Sobni fudhatamee dhugaan furuursamaa

Beekaatu ergamee

wallaalaan ergataa

Doofaatu muudamee

kan barate rakkataa

Kanniisatu damma didee

hadhooftuu mirgisaa

Hunduu faallaa ta’ee

galagaltoodha barisaa

LALISAA INDIRIS ADAM

dhidhiibba@gmail.com