HARKA HIN KENNIIN!

HARKA HIN KENNIIN!

harka

Jalqaba dafqa namaafi ganda namaarraa of sassaabi. Qolee namaarra taa’uuf karoorfattee, sabbata jal’inaatiin mudhii hidhattee gaara yaabuuf hin dhama’iin. Yoomiyyuu hin milkooftu. Maaliif yoo jette, galma ga’umsa keenya keessatti gaaffiin guddaan “kaayyoo keenya maali?, karaan keenya immoo eessaani?” kan jedhudha. Dhugaa jal’isuuf, dafqa namaa nyaachuu fi mana namaa diiguuf kaayyeeffattee, “galma ga’uun dhadhabe, maal naaf wayya?!” jettee hin waciin. Dursa yaada qajeelaa qabaadhu; karaa kamirra akka deemaa jirtus addaa baasi.
Isa booddee yoo rakkinni sitti dhufe rakkinaaf “hin ta’u” jedhi. Yoo inni si dide atis didi, yoo inni sitti jabaate atis itti jabaadhu.

abdii

HARKA HIN KENNIIN! Wanti hin dabarre jira seetee? Yaa gowwummaa kee! Atumti abdii hin kutiin. Yommuu jireenyi “duuteetta, siif dhumeera” jedhee sitti lallabu, “lakkii, anaaf ammayyuu abdiin jira” jedhii itti lallabi.rakkina

Abdii uffadhu, rakkina tuffadhu; fuulduratti immoo deemi!