Hin kutatiinaa abdii!

Hin kutatiinaa abdii!

Inni gurraachi adii 

Adiin gurraacha ta’a

Inni dhaabatu kufee

Inni kufe ni ka’a.

Duumessa xiixee roobuuf 

Gumgumee – didirrisu

Utubaan sibiilaayyuu

Samiirratti hin hittisu

Gaafas jiidhinsa argatee

Maseenni lakkuu dhala

Dhugaanis wal sassaabee

Abbaa dhugaatiif gala.

img_2985.jpg
[gibetube]

Yeroon akka hamaa qabdu

Wanta gaariis ni qabdi

Harki Waaqaa bal’aadha 

Hin kutatiinaa abdii!