Hunduu Ni Darba!!

Follow me

Gemeda Olana

Communication & Knowledge Management Officer at Ethiopia Climate Innovation Center
Gemeda is Freelancer Journalist, Communication Professional, Activist of Oromoo Culture and Art and writer for gibetube.com on Oromo Culture and Arts.
Gemeda Olana
Follow me

Dubbisi ‪‎Share‬ gochuun waliif dabarsi Mata duree dubbiste like hin godhiin!!

Waggoota dheeraa dura manni argitan kun mana bareedaa sadarkaa duraa nannoo sanaa ture. Abban mana kanaas nama durreessa/qabeenya guddaa qabu ture namni hunduu gargarsaaf harka isaa ilaala. Konkolaatan argitaniis hedduu kan namatti toluufi tokko qofaas waan taateef nannoo sanaa ijji nama hundaa irra jira ture. Namichi abbaa qabeenyaa kuniis yeroo mana bareedaa akkanaa fi konkolaataa akkanaa bitatu jireenya isaa keessatti guyyaa itti abjuun isaa milkoofte turte. Garuu amma akka argitaan qabeenyi isaa dulloomeera akkasumaas diigamee wanni haaraan irratti ijaaramuuf deema.

Otoo namni tokko haala qabeenyi kun amma irra jiru keessatti mana kanatti galuuf yaade maal jedhamuu danda’a hawaasa keessatti? Eeyyee Maraataa/ nama sammuun dabartee jedhama.

Jireenya keessan keessatti wantii inni kun cimaadha jettanii nama waliin wal dhabdan/ wal loltan jiraachuu hin qabu. Sababaan isaa uffatni/huccuun isiin jallatanii fi ittiin ofjajan gaafa tokko mana ittiin qulquleesu. Herregni baankii keessanii gaaf tokko tola ooltummaaf gammadakennamuu danda’a. Haati Warraa keessan yookin abban Warraa keessan gaaf tokko hiriyaa nama biraa ture/turte. Dubartotni mana bunaa abbaa fedhaan waliin har’a qarshiif bulan gaaf tokko durbummaa qabu turan. Waanti hundinuu ni jijjirama yookan gaafa tokko gaarii/dansaa/bareeda ture. Fakkeenyaaf kameeraan durii filmiin 36 keessa galchanii nama kaasan warrii dijitaalaa gaafa dhufan baduun dirqama itti tahe, xalaaa waliif barreesanii poostaan waliif erganii baatii/ji’a tokko eeguun hafe imeeliin yeroo dhufu waan hundu daqiiqaa fi seekondiitti jijjirame, yeroo durii bilbila deemanii mana bilbilaatii dabaree qabatanii bilbiluun hafee har’a moobaayilii harka nama hundumaa seene jireenya salphisee jira, Whatsup, viber, facebook fi kannen biro dhufnaan walargaan namootaa fi haasofni namoota kunoo akkanatti jabaateera inni duraan qamaan wal argan hafeet. Kanaafuu maaltu namoota waliin wal si dhabsisaree ati eenyuun ol tahuuf tattafataa? Jireenyi addunyaa kun bayyee xiqqoodha namaan ol of hin godhiin, gad jedhii ajajamuu fi saba keef hojjechuu beeki.

“Hundumti keenya duwwaa dhalannee duwwaa gara bollaa deemna” jedhe Istiiv Joobis(Steve Jobs) abban qabeenyaa fi abbaan kalaqaa Elektrooniksii Apple eeyyee akkuma jedhe duwwaa isaa addunyaa kana irraa boqote qabeenya biiliyoona dhiisee. Wanni tokkolee du’arraa nu baraaruu danda’u hin jiru, Namoota qabeenyaan, beekumsaan, bareedinaan, sadarkaa barumsaan, beekkamtiin akkasumaas qabeenya harka isaanii jiruun boonan/ofjajan hedduun jibba ani. Jireenyi jireenya caalu Waaqayyoo wajjin jiraachuudha akkasumaas Saba ofiif hojjechuudha. Kanaafuu hiriyootakee si cinaa jiraaniif gaarrummaa hawwiif, yoo doggogore sirreessi malee itti hin kolfiin, jalladhu, kabaji, ulfina keennif, dhagahi, jajjabeesi, gargaari sababaan isaa namni ati jireenya kee keessatti har’a argitu booru riqicha tahe si ceesisuu dandaa’as si kuffisee bishaan si fudhachisuus danda’a.

Kanaafuu har’a namootatti rakkina hin tahiin gaaf tokko isaaanis rakkina cimaa sitti tahuu danda’u. Walumaa galatti daraaraan/Ililiin har’a akkanatti bareede mul’atu booru goggogee baduuf jira kanaaf gadhee abbaa garaa hin tahiin, qabeenya keen of hin tuuliin qabeenyaan seenaa hojjedhu, beekumsa keen of hin tuulin hojiitti jijjirii sabakee gargaari, taayitaa keen sabakeef hojjedhu malee irratti hin hojjetiin, sababaa adda addaa hin uumin haala kamiin keessattu waan yaadde hojjechuu dandeessa waan taheef, eegaa dubbi hin dheeresuu nama gaarii tahi!!

Yaad cunfaa dubbisnerraa!!
Horaa Bulaa