Imala jireenyaa!…

Jireenyi adeemsa Addaan hin citnedha.Inni fiiges,Kan rafes ta’e Kan taa’e imala jireenyaa kan imalu yeroo hundaati.Hunduu jireenya keessatti imala isaa guyyaa tokko umrii jiraatuuni kan deemu.Garuu kan Faanni isaa daandii seenaa irratti chaappeffamu muraasa.Kun kan ta’eef galmeen seenaa waan guuteef kaaniif bakki dhabamee miti.Sababni isaas hundi keenya seenaa hin barreeffamne qabna.

Waa’een Mul’ataa Yeroo ka’u miirri cimee dalaguun qaba ykn anarra jiraata jedhu tokko akka umamu shakkiin hin jiru.Mul’ata jechuun kennaa Rabbiiti.

Mul’ata qabannee deemaa jirru kana namni nuuf himeefi osoo hin taane rabbitu kara namaa nu beeksise.

Maarree egaa,namni Mul’atni isaa fagoo Wanti inni keessa jiru Yoo sodaachiseenillee imala jireenyaa fuldurratti imalu malee milkaa’inaaf fala biraa akka hin qabne baruu qaba.Kan gaara guddaa sana gama kessatti ifa Aduu saafaa abdatu dukkana cillimiif gaara guddaa fuuldura isaa jiru ilaalee abdii kutuu hin qabu.Dungoo inni harkatti qabate deemaa daandii dura isaaf hin mijatu yoo ta’ellee utuu dhiisee hin taa’in ariifatees osoo qilleensi dungoo isaa jalaa hin dhaamsin Biiftuu mul’ataan gaara gamatti arge sana jiraatee arguu qaba.

imala
As kanatti waa tokko hubatamuu qaba.Innis sodaa xiqqoon milkaa’inaaf waan barbaachisu ta’uu isaati.Sodaa xiqqoon dungoo nuti qabannee deemnu akka hin dhaamneef ariitii keenya sirreefannee dungoo keenya irraa qilleensa dhaamsuuf dhufe irraa eegaa hanga kan fuuldura keenyaa arguu dandeenyutti deemsa addaan hin citne gochuun fiixee tabba yaabuuf kaanee akka galma keenya isa ifa qabu sana geenyu nu gargaara.Yoo sodaa xiqqoo hin qabaanne,akka agarre fiignee dungoon waan nu harkatti dhaamuuf ofuma keenyaa sababa taanee gufuuf kiyyoon daandii gubbaa jiru fagoo osoo hin ga’in akka hafnu nu godha.Yoo baay’ee sodaannes bakka teenyuu osoo hin socho’in dukkanichuma keessa teenyee utuu jirruu jireenyi kophee umrii nutti diruun imala ishee ittii fufti.Nuti garuu achuma jirra.Kanaaf hamma nu barbaachisu haa soddaannu.Garuu deemsiif qabsoon keenya itti fufuu qaba.

Jabaadhaa!Milkaa’uuf maal akka nu barbaachisu waan adda baafanneef nii milkoofnaa!