KEENYA KUN DU’A MEEQA? FALLISAAWOO?

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

”Rakkataatti rakkina himachuun boo’icha walgargaaruudha’’ Jedha Oromoon.
OROMOO ! yeroo muddamtuu (cehumsa garbummaarraa gara bilisummaatti) taasisaa jirru kanatti duuti keenya akaakuu hedduu waan qabduuf cimuu qabna!

  1. Du’a NAMOOTAA (Guyyaa guyyaatti daddaraaroo keenya, maanguddoowwan keenya, barattoota keenya, qotee bulaa keenya du’a gara jabina Wayyaaneetiin dhabaa jirra).

  2. Du’a DINAGDEE (Abbaa biyayafi qabeenya uumaan lafa keenya badhaase danuun utuu jiruu halagaan nusaamee ofii duromee saba keenya ergachuufi hojjetasaa godhatee kadhattuu taasisee jira.

  3. Du’a AFAANIIF AADAA (Magaalaa keenya guddittii Oromiyaafi magaalota gurguddoo akka Dirree Dawaafi Jimmaafi kkf keessatti Afaanifi aadaan keenya guddachuu dhabee ..manneen barnootaa Afaan Oromoo gaggaariifi qajeeloo dhabuudhaan Afaaniifi aadaan habashootaa hidda nukeessa yaafatee jira)

[gibetube]

  1. Du’a HOJII DHABDUMMAA (Yeroo kana keessatti barataan lammummaan Oromoo ta’e Yunivarsiitiifi kolleejjiiwwan Xoophiyaa keessaa eebbifamee hojii dhabee jooraa ta’ee jira..yeroo kanatti qotee bulaan Tigiree kutaa 2 llee hinbaranne Maqalee as galee Invastara ta’uun hojii guyyaatti lammii keenya baratee lafa abbaasaarratti hojii dhabaa ta’eef garboomee tajaajila kennaa jira)

  2. Du’a XIINSAMMUU (Hayyoonni keenya Dooktoroonni keenya kabajaa dhabanii nama hinbaranneen oofamaa jiru, hojjettoonni fayyaa hoospitaalaa waan saba isaanii gargaaraniif ariyamaafi tuffatamaa jiru).

READ  Dr. Gurmeessaa “Beekumsi Lammii Ofiitiif Hin Taane Maaliree Bu’ansaa?”

Furmaanni Maali?

Beekan Gulummaa Irranaa