kitaabilee deeggarsa barnootaa nuu gumaachuun manneen kitaabaa baadiyyaaf akka arjoomnu isin gaafanna!

Jaallatamoo lammiiwwan ko,

moti
Moti Abelti Tufa

Mootiin jedhama. Anis akkuma keessan saba bal’aa keessattin dhaladhe. Mana barumsaa baadiyyaa meeshaa barnootaa ga’aa hin qabne keessattin baradhee guddadhe. Baay’een keessanis sanuma keessa dabartanii dhuftani. Waggoottan 20 boodas manni barumsaa nu keessatti Qubee lakkoofne sun jijjiirama xiqqaa haa agarsiisu malee garaa akka nu hin geenye beekna .book

Kanaafuu hamma dhaabbata qaama seeraa biyyattii biratti beekamtii qabu hundeessinutti yeroo waan fudhatuuf,darbees dhaabbilee miti-mootummaa biraa deeggarsa akka argannuuf hojiin hojjennu ragaa nuuf haa ta’uuf akka nu cina dhaabbattan isin gaafanna. Kunis kitaabilee deeggarsa barnootaa (guides),asoosama (fiction),walaloo (poetry works), seenaa (history) fi kkf nuu gumaachuun(kitaabilee qofa, qarshii walitti hin guurru) manneen kitaabaa baadiyyaaf akka arjoomnu isin gaafanna! Odeeffannoo dabalataaf +251947964621 Mootii Abbaltii jedhaa na qunnamaa! Ulfaadhaa!