Leta Kene’i Aga: Otuu of sirreessinee wayya!

Ani kanin jedhu mee jarana….kanin jedhuyyuu hin qabu anoo. Otuma wanti jedhan jiraateeyyuu akka itti jedhantu dhiba. Garuu gaaffiin koo, ‘Otuu wal jaallachuu qabnuu wal jibbuun kun; otuu wal kabajuu
qabnuu dhoqqee walitti dibuun kun, otuu gaara wal baasuu qabnuu hallayyaatti wal dhiibuun kun’ maaliif? kan jedhudha. ‘Wal jabeessuu, wal tumsuu fi gorsaan wal ijaaruu caalaa; wal komachuu, wal qeequu, wal arrabsuu, wal abaaruu fi wal diiguun’ maaliifi? ‘Oftuullummaa fi ‘kan koo haa caaluudhaan’ eeboo morodannee wal adamsuun kun haga yoomiittii?’ kan jedhudha gaaffiin koo. Amala dalga galaa akkasii kana irraa otuu of sirreessinee hin wayyuu?
Kottaa mee jarana! Wal haa kabajnu, wal haa jaallannu,
wal haa gorfannu! Yeroon kun yeroo nuti itti jibbaa fi holola shaakaluu qabnu otuu hin ta’iin yeroo nuti itti irree tokkeeffannee saba keenyaaf hojjechuu qabnu dha. “Yaa saree otuu waan siin jedhan beektee waan siif kennan
hin nyaattu” jedhe namichi.

Miidiyaa hawaasummaa irrattis maal akka maxxansitan duraan dursaa xiinxalaa. Dhimma Oromummaa keenyaaf bu’aa hin buusne irratti mata dhukkubbiidhaan wal hin falmiinaa! Dhalootaa waan isin barreessitan dubbisuufis of eeggadhaa. Keessummaa warri barnootaa fi umuriidhaan nu caaltan waan dubbattanii fi waan hojjettan irratti of sirreessaa. Hin ta’u taanaan garuu dhaloota kana fuulduratti gatii dhabdu!