Maaliif Wal Hin Utubnu?

Follow me

Abdiisaba

IT Specialist(Programmer, App Developer..) at Merita Technologies
Developer of more than 4 oromo android apps.
Writes for gibetube.com on Oromo and IT related topics.
Abdiisaba
Follow me

MAALIIF WAL HIN UTUBNU?

Ani ilma Qotee bulaati, abbaan koo akka itti na barsiisee asiin na gahe nan beeka, Obboleessa kootiif galanni haa ta’u malee ani yeroo kana silaa nama sadarkaa amma irra jiru gahuuf carraa argatu miti. Yeroo hardhaa obboleeyyanuma lamaantu guddina walii jibba, kuun ana malee inni maaliif jiraata waliin jedha, anumti addunyaa kana naannawu malee jedhee obboleessa kaan quucarsa, Kan daldalatus anuma,kan baratus anuma kan mallaqa horachuu qabus anuma jedhee biyyee walitti hara ilmaanumti garaa tokkoo bayan, ISIN hoo mee nama meeqatu wal gargaara, wal utubutti jira.???

waliif wal haa utubnu

Aadaan akkasii ammaayyuu madaa hin fayyine taatee nu keessaa nu waraanti, hu hoossifti, nu quqquuxxi, kaan ati ganda keenyaa miti nu wajjiin hojjachuu hin dandeessu jedha, kaan ati hanga kiyya dandeettii hin qabdu nu wajjiin hojjachuu hin dandeessu jedha, kaan ati mallaqa hin qabdu nu wajjiin hojjachuu hin dandeessu jedha dubbii mataaf miila hin qabneen walxaxaa oolla.

Ani kan naaf galuu dide ‘Yoo Caalaan Kitila tokko Badhaafame, Abdiisaan maal miidhama dhiiroo?,, Eeyyen kun Gammachuu dha anoo Caalaa irraa bori yoon rakkadhe naa kenni jedhee irraa rakkoo koo baha, kun wal utubuudha, Hamilee walii ta’uudha.
Gaafuma baldhinaa qofa osoo hin taane gaafa rakkinaas aadaa waliin rakkachuu, gaafa gammachuu aadaa waliin gammaduu kan amma gara sirriitti dhufaa jiru kanacimsachuu qabna.
Dubbitu na fudhate malee yaadni koo kana hin turre, Yaadni koo MAALIIF Wali hin utubnuu? isa jedhu. Eeyyen, rakkataan qabaataa,beekaan wallaalaa, xiqqaan guddaa, dhiirri dubartii, ykn dubartiin dhiira, ammas irraan deebi’aa Qabaataan hiyyeessa maaliif wali hin utubnuuuu?

READ  Gaachana Imimmaanii:-Yaadannoon Harmeekoo Harmee Oromiyaatiif

Koottaa Gareedhaan Gurmoofnee waan dandeenyuun walgargaarraa?
Yeroo amma Garee OROMOYOUNGCREATIVE tokko qindeessuuf sochiirra jira, Gareen kun miseensota hedduu qabaachuu danda’us KAAYYOON isaa walgargaarree waan hojjachuu dandeenyu haa hoojjannuu jechuudhaaf.
Miseensa ta’uuf
• Dargagoota Barreessitoota barruu adda addaa maxxansanii jiran, Kanneen qopheessanii maxxansuuf humna dhaban, Kanneen dandeettii maxxansuu qabaniif akkasuma fedhii qabanii dha
• Dargaggoota Ogeeyyii Koompuutaraa, Injiinaroota, Ogeeyyii Fayyaa, Ogeeyyii Daldalaa, akkasumas Ogummaa kamiinuu wanta saba isaa fayyaduun qabatee dhiyaachuu kan danda’u.
• Dargaggoota Ogummaa Aartii nama qabu, Dandeettii fi Jaalala Aartii irratti hojjachuuf barbaadu
• Dargaggoota Kennaa Uumamaa, Dandeettii addaa qaban fi kanneen Biroo Ragaa qabatamaa nuuf dhiyoossuun miseensa ta’uu danda’a.

Haala kaan qindoofnee waan tokkorra akka geenyu abdii cimaan qaba, Saba Cimaa nu cinaa dhaabbatuun qabnaa, Wajjiin taanee gama ceena.