MAALUMA KEEWWANNAA?

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

Qabsoos ta’ee hojii mul’ata nukeessaa
Yeroo humna qabnuttii baasuutu ba’eessa
Bor akkana hinta’uum barris dhumaa deemaa
Inni har’a ijoollee bor iftaan dulloomaa

Barreessus yoo ta’e yookaanis dubbisuu
Qabsaa’us yoo ta’e biyyaas bilisoomsuu
Tajaajiluus ta’ee hojii mana Waaqaa
Hamma jiraatanis Rabbumatu beekaa

Yaadaan buunee baanee addunyaas xiinxallee
Baay’ina dubbiitiin mataas dhukkubsannee
Gaafa fayyaa taanu, ciisnees waldhaanamnee
Imala yaadaatiin addunyaas dorgomnee

Hojii kumaatamaaf karoora baafannee
Yeroo gaddaaf dhibee waliifis dirmannee
Haalas ilaallannee walirrattis kaanee
Oftuulummaan guunnee na sicaalas jennee

Abaluuf ebeluun anaaf ollaakooti
Ishuman abdadhaa gaafa du’aakooti
Walittis dhihaannaa mucaa biyyakooti
Isheettan himadhaa dhoksaa garaakooti

Jennee mankaraarree abdannee firootaa
Wanta bori hinbeenneef qilleensa abootaa
Abjuu hinqabatamneen halkaniin wareeraa
Cidha booka hinqabneen kophuma geeraraa

Rakkoo gola ofii hawwii dhuma hinqabne
Gola sammuu keenyaatti dhoksaadhaan baadhannee
Utuu eellee baannuu ba’aa namni hinbeekne
Dargaggummaa fixnee qaatayyuu dulloomne
[gibetube]

Yeroon muka miti cabsamee hinsuphamu
Al takkaa dabarraan lammata hinargamu
Yerootti bareedaa hojiin seenaa qabuu
Waaqni nu haa oolchu sorooranii dabuu

Egaa yaa Oromoo saba cunqurfamaa
Haamileen sin bu’iin numa danda’amaa
Ciistees Waaqa hinwaamiin Waaqni raatuu miti
Utuu ati hin hojjetiin singargaaruwooti

Carraaqqadhu malee hingungumiin ciiftee
Nan jiraadha hinjedhiin obboleessa miitee
Maasi itti bobbaatetti yoo jabaattee hojjettee
Siidaa sabaaf keessa yaadannoodhaa jettee

Kanaafuu gorsikoo gorsi kudhaammannaa
Hammatti jirrutti maaloo waljaallannaa
Gaddis yoo baay’atte wal jajjabeeffannaa
Asirratti hinhafnuum gaaf tokko ingodaanna
Garuu dhaloota dhufuuf maaluma keewwannaa?