Milkaa’inaa Jechuun Maalii?

Milkaa’inaa Jechuun Maalii?

lexury car
Ammaa Utuun ka’ee “Waa’ee milkaa’inaa maaltu sitti dhagahamaa? ” jedhee si gaafadhee deebiin kee maal ta’aa?

Namotnii baay’een akkas jechuun deebisuu፦

Milkaa’inaa­ koo kanatti hedduu gamadeen jira;

Bakkan yaade hin geenyee;

anaaf ta’a;

irratti hojjechaan jira

deebii jedhuu kennu.

Maaliif sitti fakkata kan namootnii baay’een mirii kana qabaniif?
Sababnii isaa namootni addunyaa kana irra jiraatan baay’een milkaa’ina waan gaarii godhanii waan yaadaniifii. Yeroo waa’ee milkaa’inaa yaadaniis milkaa’inni qabeenyaa; qammachuuf­ii bakka yaadaan sana gahuu waan fiduu ta’e itti dhaga’amaa. Dhugaan milkaa’inii namaaf fiduu garuu kanaafi kan kanaa olii waa hedduu of keessaa qaba.

Ammaa Egaa gara gaaffii dhuunfaatti haa debinuu. Milkaa’inaa Jechuun Maalii?
Agartee, milkaa’inii dhuunfaa bifaa garaa garaa kan qabu yeroo ta’u, hiikni ani milkaa’inaaf laadhu kan atii itti laattu wajjin tokko ta’uu dhiisuu danda’a. Yoo jireenyakeetti milkaa’ina gonfachuu barbaada ta’e,Waa hundaa dursuun kan ati gochuu qabdu milkaa’ina jechuun maal jechuu akkaa siif ta’e hiikkachuudha. Nama kan biroof hiika milkaa’inni qabu osoo hin taane,

siif hiikkaan milkaa’inaa maalii?.

Namoota tokko tokkoof milkaa’inni isaanii sadarkaa guddaa irra gaheera kan isaan jedhan yeroo baay’inaan qarshii argachuu eegalanidhaa. Akkumaa hubannoo hawwaasa keessa jirru kanaatti ammoo milkaa’ina nama tokkoo tilmaamuuf dursa kan gaafatamu qarshii hammamiin namni milkaa’era jedhamu sun akkaa inni argatudha. Garuu ilaalchii akkanaa kun waan irra keessa jiru malee gadifageenyaan milkaa’ina hin ibsu. Namootni milkaa’aniiru jedhaman baay’een isaanii jireenyaa dhuunfaa isaanitti yeroo isaan gammachuu hin qabne argina. Kaanaaf milkaa’inni maalii jechuun gaafachuutu nurraa eegama…

Milkaa’ina jechuun waan atii milkaa’ina jette yaaddu sanaa?

Milkaa’inni maal jechuu akkaa siif ta’e adda baastee beekuun keefi Karoora baastee sochoo’uun fixaan ba’umsikee hiika sirrii akka argatu taasisa. Akkaa namaa kan biraa sanattan milkaa’a jechuun carraaquun namoota biratti fudhatama siif argamsiisu danda’a. Garuu fiixaan ba’umsa milkaa’ina dhuunfaa siif hin ta’u.
Yoo dhugumaan mirri milkaa’inaa akka sitti dhaga’amuu kan feetu taate, ammaa yeroo kanatti akka ati teesse hikkaan milkaa’ina siif maal jechuu akka ta’e akka ati barressitun si gorsa.

Jireenyakeef xiyyeffannoo barbaachisaa ta’e laadhuu!

Mee milkaa’inni qarshiifi gammachuu keessaakee dabalatee akka sitti dhaga’amuuf yaadi!. Yoo walitti dhufeenya akkamii qabattedha kan ati walitidhufeenya namota wajjin qabdutti milkaa’era kan jettu? Erga kanneeniin milkaa’ina yaade gonfatte booda yeroo, mallaqaafi humnakee akkamiin fayyadamta? Eenyu faana fayyadamuu barbaaddaa?

Yoo yaadni milkaa’ina dhuunfaa kun gaarii fakkatee sitti argame, ammaan tana tarkaanfiikee duraa fudhu.

Hiikaa dhuunfaakee ittiin milkaa’ina ibsattu kalaqadhuutii barreessii kaa’i.

Yoo akkas goote akka miirri milkaa’inaa caalmaan sitti dhaga’amu waadaan siif seena.

Barrefama gabaabduu kana irraa qapxii ati fudhachuu qabdu kunooti፦
Milkaa’inni bifa garaa garaa kanqabu yeroo ta’u yaada dhuunfaa irratti kan hundaa’edhaa!
፨ Jireenyakee kessatti miirri milkaa’inaa sitti dhaga’amee beekaa?
፨ Milkaa’ina keessatti gahee akkamiiti kan qarshii,hiriyaaniifi­ gammachuun taphatan?
፨ Waa’ee amanamumma,haqaa,Duudhaalee, Jaalalaafii Gara laafinaawoo maal jettaa?

READ  MALLATTOOLEE KUDHA LAMAAN GEGGEESSAA GAARII TA'UU KEE AGARSIISAN.(12 Signs That You’re A Remarkably Good Leader)

DAANDICHII SIIF BANAMEE JIRA!