NAMOOGAA’EM GARAATU!

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

Hiixadhees aggaammadheen itti yaadeen waa maraa

Nan qabas jedhee fiigee waan humnakoo gararraa

Nyaataaf dhugaatis miti kan madeesse keessakoo

Akka suphee gammoojjii kan guggube qaamakoo

Abjuu ganamaa sana kan aniif Waaqni beeknuu

Boqonnaallee nadhorkee keessakooti finiinuu

Kan yeroo ijoollummaa loonkoo tiksaa guddadhee

Mana barnootaa deemuuf gala mataatti baadhee

img_2645.jpg
[gibetube]

Kanan dubbisaa deemuu biiftuurraa barreeffamaa

Halkan bakkalchaan deemee bariinaan midhaan haamaa

Isheen aramaa aramaa arrabnikoo dubbate

Mul’ata addunyaaf ta’u keessakootti guddate

Gaaras bu’ee hallayyaa walgahii bineensota

Hoolota afaanii buusee ajjeeses hamakeeta

Kanan dawoo godhadhee mana keenya ishee citaa

Waliin faccee taphannu walwaamnee mirgaaf bitaa

Biyyakoo biyya gootaa magariituu hawwattuu

Waanan irraa fagaadheef namooga’eem garaatu

Beekan Gulummaa Irranaa-Adoolessa, 2016