OROOLIYAANAA WINGAR

Follow me

Gemeda Olana

Communication & Knowledge Management Officer at Ethiopia Climate Innovation Center
Gemeda is Freelancer Journalist, Communication Professional, Activist of Oromoo Culture and Art and writer for gibetube.com on Oromo Culture and Arts.
Gemeda Olana
Follow me

OROOLIYAANAA WINGAR

Oroliyana Danieltiin seenaa Mi’ooftuu kana hanga dhumaatti dubbisaa Share‬ gochuun waliif dabarsaa ittin bohaartu!!

Abbaan koo kubbaa miilaa baay’ee jaallata, Namoota beekumsaan Guddina kubba miilaa Magaalaa Gimbiitti gufuu taahanii qucarsan keessaa tokko Abbaa kooti. Inni garuu yaada kanatti walii hin galu. “ Isportii Magaala Gimbii akka “KAAROTII” asii gadi guddisuu keessatti gaheen koo olaanadha jedhee afaan guute dubbata”(Guddinni asii ol qofa kan jedhee eenyu?).

Orooliyaanaa
Abbaan koo osoo sooroma hin bahin Waardiyyaa Istadiyami wallaggaa Lixaa Magaalaa Gimbitti argamu” MOOLUU” sana ture( Maqaatu irra bahee jedha Aabbaan)..”ISTADIYEEMIN DALLAA SA’AA FAKKATUU AKKAMIN WALLAGGA LIXAA BAKKA BU’A?” jedha….yeroo dabaree isaati namni tokko illee seenee taphachuu hin danda’u, Sababinsaas Istaadiyeemin kun kana caalaa MOLATA , Margi irraa dhuma jedha(yaadai isaa garuu kan biraadha) “Wallagga keessaa Kubbaa Ari’ee kan bahe hin jiru,Barumsa Ari’ee malee” yaada jedhu qaba….,Kanaafu Yeroo inni laaqanaaf galuu deemnee taphanna , waan nama dhibu abbaan koo kiraa Sassabdummaa irraa bilisa waan taheef anaaniis ijoolle warra kaan duukaa dirre keessaa Shimalaan na ari’a ture, Galgala yeroo Mana dhufu garuu Homaa natti hin dubbatu , akkuma nama wal hin argiin oleetti na Ajaja. Kan walitti buune hojii irratti waan taheef, achuumatti fiixne galla. Si’a tokko nu ari’uu eegallaan hanga lagaa Gaanjatti nuu duukaa bu’aa ,Asii ol tabba sana dhiibuu waan hin dandeenyeef isa jala naannofne deebine taphanna. Yeroo nuti tapha fixnee manatti galuuf kaanu bututaa du’aan isaa Istaadiyeemitti deebi’a..yeroo sana nu Ari’uu miti miila isaayyu ari’uun waan itti ciimuuf tirsinee mana Waardiyyaa keessaan isa geenye manatti dachaana “Akka Humna naaf taatan , Humna isiin haa dhaawwatu Yeesusiin Waloo” jedhee nuu Eebbisa..Amen jenna nutis,,,, (Waloon Ganda dhaloota isaati )…Akkasitti Dirree keessaa nama ari’ee fixe, Taphataan gaalcha qabuu magaala Gimbiiti bahuu dadhabe,,,, Amma as dhufte kubbaa arituu manatti galtee dabatara kee hin arituu jedha ture, Gimbiidha Osoo Kubba ari’uu namni darbeef jira,?..An Barumsa dhiisee Osoon Kubbaaf Buna Ari’uun ,,,,Waardiyyaa Ta’ee , Har’a Ammo isiinaan Ari’aa Jira , Abban Koo Ammoo Xaaliyaani Ari’aa ture , Ilmii koo Ammoo Amma Kubbaa Ari’aa, yeroo Guddatu Durba Ari’a…Lammata dhuftanii jennaan Shimalaanin milla keessaan ishee akka meexxi kanaa isiinittii Haamaa jedhee nuu sodachisa,,,Naasuu isaatin osoo inni nuun haamin hanga boriitti ofittii Haamaa galla, boriis hin hankaaknu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Erga ijoollonni manaa hundi guddatanii ture kan inni Sooroma bahe,yeroo isaa kan inni dabarsu kubbaa miilaa ilaaludhaani, Kubbaa duriif ammaa wal bira qabee, ibsa nuuf keennuu eegale, haasan isaa hundi waa’ee kubbaadha,..Namni Mammaksaan dubbii golaba, Aabban koo Taphattota Awuroppaatiin dubbii golaba ture, Haasaa isaa hunda keessaa maqaan taphataaf maqaan kilaabi Awuroppaa hin dhibu,,,,,Gaaf tokko osoo teenye EBC ilaallu ( Akka carraa banamee malee qophii Isporti Qofaa ilaalla) oduu irratti Itti Gaafatamaa waajjira tokko argee …”Ilaa ilaa SEEF BILATERIIN” ( Pireezidantii Fifaa duraani),,,,nun jedha,,,”Meerre oduu biyya alatim Iji sii didee Aabba ?” jedheen itti kolfe.. “Jaamii ati, Aannanni Adii dha yoo siin jedhan malee siif hin galuu miti PEPPE wayii” Naan jedhe (GOWWA Jechudha PEPPE jechuu afaan Abbaa kotiin ,,,Ittisaa “Real Madrid”)…….Aabbaadhaaf “KIRAA SASSABAA” jechudha SEEF BILATAR jechuun…… Harmeen koo gochaa isaa kanatti baayyee Aartii, “Yeroo namani MAQOMAA qabatee Waaqaf sagadutti isiin Kubbadhaaf sagaddu,,Raajidha abbaa koo ,,Ijuu amma isiin argaayi Jarana?” ittin jetti sodaataa gaafa humna isheen ol itti tahu,,,,, “Akka Ronaldottin Shuut Si godhee Pooliitti si maraga,,,,maal isheen Moorinoon kun” jedha….( Haadha Dubbi jechuu isaati), “OOh dhisnerra Abbaa koo” jettee yeroo isheen afaan qabattu hunduu gadi qabanne qasaana, hin soba malee Haadha keenya Baay’ee Jaallata,,,Jaalala isheef qabu irraa kan kahe….Uffannaa taphattotaa ( Maliyaa) kan Arsenalin Biteeraaf….

Gaaf tokko ammo Wal Gahii Gandaa dhaqee,,,Dura Tahaa Gandatin akkas jedhe jechuun dhagahe…..Obbo dura taa’a,,,,Ganda kana SIIZINII 25n( Waggaa jechudha) bulchitee akka “Alex FERGUSAN” SIIZINII Digdamii Jahaaffaf deemta,,,,Bulchun kee rakkoo hin qabu,,,garuu erga atii muudamtee Geebaa tokko illee arganne hin beeknu, Isayyuu gara Diviziiyonitti gadi bu’uuf Deemaa jirra, Chaampiyoonsi Liigii keessaa nuu baaftee jirta, Gandota biroo waliin illee nuti dorgomuu hin dandeenye, ALEX FERGUSAN Geebaa isaan quubsee ,,,Isayyu osoo isaan kadhatanii Fedhaa isaatin Leenjisumma gadhisee, Atii garuu CARLING CUP ( Tokko Shaane jechudha ) illee nyaachu hin dandeenye,,,Nu Leenjisuu Dhiiftee NU LEEJJISUU barbaadda,,,Osoo Sii Jibbinu humnaan Naa jaallattu jetta… Mee Moriniyoo Ilaali , Cheelsii Qabatee,,,yeroo yartuu keessatti kilaabi isaa guddise.. Geebba Hedduu isaanif Ergamsisee,,,Atii garuu Siizinii 25 keessatti waan tokko nuuf hin buufne,,,Ecc,,,Sirraho ARSEN WINGARINU wayya,,,kan nama Aarsu ammo isaati “I’m special one” jettu tokkodha( Akka MOORINO)” Of sirreessi kana caala namni KONTRAATA siif haaressu hin jiru, yoo diddee FIIFAA bira deemna ….ECC… Isheenis KIRAASASSABDU akka keeti wal hin caaltan” jedhe yaada kenne naan jedhan.

Gaaf tokko Harmee koo walin osoo teenye waa’ee Intaalan Jaalladhe tokkoo osoo haasofnu dhufe, edaa inni waa muraasa nu dhaggeeffataa tureera. Isuma afaan saaqqatu “Hankakii Cabi Atoo” naan jedhee sagalee cirachaa… “Atii IJA malee Kiisii hin qabdu, Akka ARSEN WINGAR,,,,WINGAR Taphattota ciccimoo dhaqee tuqee isaan kaasa, garuu warra qarshii qabutu dhaqee jalaa fudhata,,,,EDIN HAZARD, MARIYOO GOTZE,ARTRO VIDAL,,,,Atiis Akkasuma, Atii ijoolle Durbaa Fuula ishee ille dhiqachuu hin beekne dhaqxee ilaaltee bareedina isaani itti himta. Sin Jaalladhe jettaan, gaafa isheen dhidhiqattee dibachutti kaatu warri Qarshii qabutu si jalaa butee kan ofii godhata, ati Qarshii baasuu hin Jaallattu ( Boo Essa fiddas garuu, Digiriin Silaa Qarshii hin tahu, Qalbiyyu hin qabduu malee, FILAAMINII wayii, Bifaas Hin qabdu..Fuulaa DROGBAA gootee),,,Intala Obbo Olaanaa isa Gabaa MALIFUU situ gaafate…DIIYASPORATUU Dhufee buutee sookke, Intalaa OBBO Kamisoo ishee NAANNOO GOMBISAA situu kaaffe barsisee ,,,SHUFEERI SINOTU sirraa fudhatee,,,,( ISAAN NAMAAS JAALALAAS walitti Ajjesu jalqaban silaa)….Ishee GABAA BANKII KONTRACTARITU afaanii sii buusee, Ishee WARRA SAYYOO Ilma namicha isa Buna ergutu sirraa buufate ( Ammalle Bunaa malii ergaa mitii),,,,,Warra qabatte ammao qabaa wallaaltee sii harkaa bahuu , Akkuma NAASIRII, FABRIGAS,VANPERSII,Arseenali Mindaaf jedhanii bahaan, Durba meeqa of jalaa baafte( SHamarran An jaalladhee na caalaa beeka) ,,,Kanaafu caal jedhii Afaan qabadhuu taa’ii atii kana booda,,,,Maqaa koon akka hin waamamnee,,,ERGISAAN mana kotii bahii Yeroo Fooddaan Jijjirraa Ijoollota Jalqabuu Ammoo Siin GURGURA,,,,,Kana Booda Atii “OROOLIYAANAA WINGER dha… Maqaa koon of waamtee Beekkadhu”,,,,,,,,,,

Guyyaa Gaarii Isiiniif yaa tahuu