Rakkoon Keenya Dhugumattuu Hanqina Bulchiinsa Gaariiti!!!

Rakkoon Keenya Dhugumattuu Hanqina Bulchiinsa Gaariiti!!!

DasseeDhaabbilee dhuunfaa keessattis ta’e biyya tokko keessatti “bulchiinsi” lafee dugdaati. Bulchiinsi waan ofiisaa of danda’ee qofaa dhaabatu miti. Bulchiinsi gaariinis ta’ee hanqinni bulchiinsa gaarii ofiisaatiin of hin uumu. Bulchiinsi Caasaa/ system’iidha. Caasaa sana ammoo kan diriirsus ta’e kan isa diriire hojiitti hiiku qaamni jira. Gaaffileen siyaasaa, dinagdee, hawaasummaafi k.k.f. hundi deemanii deemanii hundeen isaanii “bulchiinsa” bira ga’ee dhaabata. Haqni dhibuun, dimokrasiin dhibuun, walqixxummaan dhibuun, gaaffileen siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaa hundumti deebii quubsaa dhabuun,fi rakkooleen kana fakkaatan hundi maddi isaaniis ta’e furmaati isaanii “Bulchiisa”. Bulchiinsi gaariin jiraannaan rakkooleen kun hundi hin uumaman; yoo uumaman immoo gaaffii ka’uuf deebii quubsaan ni kennama….yoo xinnaate immoo gaaffilee dhimma rakkoo sanaa wajjin wal qabatanii ka’an dhaggeeffatanii “sirriidha rakkoon kun jira” jedhanii rakkoo sanaaf beekamtiin ni kennama. Akkuma isaaqn jedhan “Hanqinni bulchiinsa gaarii” jira jechuun egaa kun hundumtuu hin jiru jechuudha.


Egaa akkuman armaan olitti jedhe….Bulchiinsi caasaadha…Caasaa sananammoo namatu diriirsa…namatu raawwachiisas. Kanaaf Hanqinni Bulchiinsa Gaarii jira jechuun hanqinni “Bulchitoota Gaarii” jira jechuudha. Bulchaa gaariin bulchiinsa gaarii akkuma diriirsu “hanqinni bulchiinsa gaariis hanqina bulchitoota gaarii irraa madda.” Lameen kun walirraa adda bahuu hin danda’an. “Bulchiinsa gaarii diriirsuuf Bulchitoota gaarii iddoo bulchiinsaa irra kaa’uun dirqama”. Mootummaan “keenyas” sirriidha….”Rakkoon keenya rakkoo hanqina bulchiinsa gaariiti”.

Follow me

Dastaa Qana’aa

Writes on Oromo culture, values and history
Dastaa Qana’aa
Follow me

Latest posts by Dastaa Qana’aa (see all)

READ  The Message Behind Haacaaluu Hundeessaa's "Malaan Jiraa" New Record Breaking Song