SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

MAATIW TIRENTIIN HUFFPOST.COM IRRATTI BARREEFFAME TAMASGEEN AXINAAFUUTTIN GARA AFAAN OROMOOTTI HIKAMEE.

1) Gufuuwwan jireenya keessatti nu qunnaman eenyu akka taanee sirriitti kan nu barsiisanidha.

2) Gufuuwwan jireenya keessatti nu qunnaman gara fuulduraatti maal hojjechuu akka qabnuuf qajeelfama nu kennu.

3)  Gufuuwwan akka nuti cimaa taanu nu godhu.

4) Gufuun akka nu waan barbaachisaa ta’e irratti xiyyeeffannoo laatnu nu gargaara!

5) Gufuuwwan akka nuti irra caallaatti waan haaraa umnu nu godhu!

6) Gufuun nu qunnamu akka nuti hiika jireenyaa barbaadnuuf nu gargaara!

7) Gufuuwwan hiikkaan inni gadi fagoon nuun ala akka jiran nu yaadachiisu!

8) Gufuuwwan jireenya keenyaa akka fooyyeffannuuf carraa nuuf kennamanidha!

9) Gufuuwwan nagaa keessa keenyaaf kennu!

10) Gufuuwwan du’aaf nu qopheesuu      itti fufii dubbisi……