SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

8) Gufuuwwan jireenya keenyaa akka fooyyeffannuuf carraa nuuf kennamanidha!

Karaa biroon yeroon ibsu jireenya keenya akka jijjiirruuf dhiifama nuuf godhamanidha.

Ani bara baraan baalaa hamaan akka gadda, badiinsaafi du’a jiijjiirama guddaa itti yaadame fiduuf kakka’umsa akka kennanittan amana.

Gadda hamaa keessa seente? Kufaatii cimaa kufte? Haala sukkaneessaa keessa seentee jirta? Hiriyyaan icciitii kee itti himattu iji kee utuu ilaaluu lubbuun darbee?

Haalota akkanaa jireenyi akka ati jiraachuu kee irra deebiin ilaaltuuf akka si gargaaraa jirtutti fudhu. Yoo akkas gochuuf ijaa jabaatte, foddaan carraa jireenya kee akka jijjirtuuf siif baname agarta.

“waan tokko jireenya keetti uumame haa jennu. Waan uumame kun waan badii jireenya kee irratti geessisu akkaa kufaatii, balaa ykn gadda ta’uu danda’a. Atimmoo irraa fayyadami” itti fufii dubbisi………