SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

9) Gufuuwwan nagaa keessa keenyaaf kennu!

“Kan nuun gochuu dandeenyu yoo dirree irratti taphannu ta’e , waan humna keenyaan olii seeraa fi haala taphichaa ta’a”

Jireenya keessatti gufuuwwan cimooniifi hamaa ta’an kan akka balaa uumamaa, kufaatiin dinagdeefi du’i dingataa waan nuti salphaatti dagachuu dandeenyu nu yaadachiisu. Innis waantoota gurguddoo jireenya keessatti nu qunnaman irratti to’annoo hammam xiqqoo akka nu qabnudha. Haala akkasii keessa yeroo jirru kanatti waan tokkitii nuti to’achuu dandeenyu nu yaadachiisa. Innis deebi nuti waan nu quname kanaaf laatnu (waa’ee waan nurra gahee waan nutti dhagahamu akka filachuu dandeenyu nuuf himu).

Gufuuwwan kunneen kan nu yaadachiisan waan nurra gahe fi waa’ee waan nurra gahee deebii nuti laatnu gargar ta’u isaati. Yeroo kana yaadatti qabachaa deemnu nagaa keessa keenyaa akka nuti sadarkaa olaanaa irraan gahanu nu dandeessisa. Nagaa nuti keessa keenyatti argannu akka nuun gufuuwwan nu qunnaman jaallannu nu godha. itti fufii dubbisi………