SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

Yeroo dhumaaf kan ati boosse yoomi? Sirriitti kan ati boosse jechuu kooti. Yoo nama boo’u miti taate yeroo dhumaaf guyyaa itti utuu dafqi sirraan cituu kaate ni yaadatta? Guyyaa hirribni itti si qabuu diidihoo? Siree kee ho’u irraa buute deemuun guyyaa itti sitti ulfaatehoo?

Dhamaatii ati yeroo dhumaa waraqaa qorannoo kee hojjechuuf goote, maatii kee wajjiin jecha darbaa walitti deebistee, qarshii hojjettoota kee wajjiin nyaattu walitti qabuuf guyyaa oliif gadi fiigde yaadatta?

Yeroo dhumaa ati itti gufuu sodaachisaa bakka hin yaadnetti agarte yoom akka ta’e ni yaadatta?

Nama taanee pilaaneti dachee jedhamu kana irra kan jiraannu erga taanee gufuuwwan armaan olii kan nuun argine fagoo hin ta’u. Torbee darbee keessaa ykn har’a ganama ta’uu danda’a.

Akkasitti yaadi: yoo gufuu ati agarte sun gufuu ati sodaatte sana miti ta’ehoo? Gufuu jette waan ati yaadde sun yoo hiriyyaa kee dhugaa, barsiisaa kee ogeessa fi gartuu kee ta’eehoo? Kaanaaf maal sitti fakkaata hamma gufuuwwan jireenya keetti si qunnaman kana jibbituu jallachuu jalqabde maal sitti fakkaata?

Kun yaada baay’ee gaarii kitaaba rayan holiday (Rayan holiday,The obstacle is the way) jedhu irratti ibsamedha. Fakkeenya awuriliyasi hanga ameliya irhartitti; ulyesiis. giraantii hanga Baarak obaamaatti, waantootni cimoon addunyaa kana irratti hojjetaman waan gufuun dhibeef osoo hin taane gufuun sun waan jiruufidha jedhaa haliiday kitaaba isaa kana irratti.

Akka haliidayi jedhutti gufuun jireenyaa keessatti si qunnamuun isaa haala badaa keessatti ebbifamuu akka ta’edha. Kanaaf hammaa jireenya keenyatti gufuu nu qunnamuu danda’a jenne yaadnu irraa goruuf deemu irra itti yoo hiiqnee buqqisuuf yaalii goone akka itti gufuuwwan kana irraa fayyadamnu baranna.

Daandiwwan kurnaan ittiin haala hamaa (gufuu waan sitti ta’u ) fi jechootaa babbareedoo kitaaba holiday irraa argadhe wajjiin:     itti fufii dubbisi………

READ  The Message Behind Haacaaluu Hundeessaa's "Malaan Jiraa" New Record Breaking Song