SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

1) Gufuuwwan jireenya keessatti nu qunnaman eenyu akka taanee sirriitti kan nu barsiisanidha.

“waantootni jireenya keenyatti nu qunnaman tokko tokko akka albee kan nu muranidha. Yeroo akka kanatti dabarsitee si laattu kanatti waan keessa keenya jiru addunyaaf ifa ta’a. Kanaaf yeroo cinqamtuufi dhiibbaan sirra jiru maaltu sirraa mul’ata? Ni artaa? Ni naata? Moo ni dhiphatta?”

Yeroon qofaa koo imala garaa garaa godhu waa’ee yeroo baay’ee godhe waan hedduu baruu danda’een jira. Yeroo qufummaan anatti dhagahamu, yeroon namootaan itti jibbametu anatti yaadatama. Yeroon gadda guddaan qabumutti namoota baay’ee irratti hirkataa ta’uun jiraachuu koon yaadadha. Yeroo onneen koo ana madaa’utti icciitiin utuu konkolaataan dhufee ana balleesse dhukkuba koo kanatti ana fure jedheen yaada. Yaadootni akkasii yaada nuun ofirraa dhiisuuf nutti cimanidha. Gufuuwwan akkasii akka nutti dhagahamu godhan kanneen yoo waan agarru hin jaallannu ta’e baay’ee sodaachisoo ta’u.

Dadhabina keenya isa baay’ee gad fagoo tahe erga barree, akkamitti rakkoo sana  irra oolu akka dandeenyu irratti hojjechuu egalla. itti fufii dubbisi………

READ  NAMOOGAA’EM GARAATU!