SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

2) Gufuuwwan jireenya keessatti nu qunnaman gara fuulduraatti maal hojjechuu akka qabnuuf qajeelfama nu kennu.

“haalotni daandii keenya cufan hundi isaani daandii haaraa keessa keenya jiru nutti agarsiisu. Yoo namni ati jaallattu si miidhe dhiifama gochuu akka ati bartuufi”

Gufuun jireenyaa keenya keessatti nu quunamuun isaa; keessattu kan baay’ee nu miidhu waan nuun irratti hojjechuu qabnu nutti agarsiisa. Waan guddina keenya gadi qabee jiru akka nuti barru nu godhu. Erga takkaa itti bartee akka dhagaa bu’uuraa godhatte irra kaatu , akka irra bartuufi akka dabartee deemtuuf humna argatta.

“waantootni nu miidhan waantoota nu barsiisanidha” Benjaamiin Firaankiliin itti fufii dubbisi………