SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

4) Gufuun akka nu waan barbaachisaa ta’e irratti xiyyeeffannoo laatnu nu gargaara!

“Sababni kaayyoo qabaachuun nu barbaachiseef waanti nuti hojjennu hundi waan faayidaa qabu akka ta’uuf. Yeroo waan booreen hojjechuuf karoorfanne sirriitti barru, gufuuwwan nu qunnamuuf deeman xiqqoo fi waan qabaa keenya keessaa hin baane fakkaatani nutti argamu”

Yoo waan nuuf barbaachisu hin beeknu ta’e garaa garummaa gufuuwwan yeroo irratti balleessu qabnuuf hin qabne adda baasnee hin himnu. Rakkoon nu qunnamu cufti gaara guddaa bahuun nama rakkisu fakkaatee nutti mul’ata.

Garuu erga altakkaa waan hojjechuu barbaadnu sirriitti hubanne hiikkannee gufuuwwan gudda fakkaatan kunnen hamma nu hin madaalan jennee haala salphaan bira dabarutti xinnaatani agarra. Yeroo kana xiyyeffannoon keenyaafi humni nuti qabnu cufti gara gaara guddaa muraasa jireenya keessatti argamani sana irra ta’aa. itti fufii dubbisi………