SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

5) Gufuuwwan akka nuti irra caallaatti waan haaraa umnu nu godhu!

“Gufuuwwan namootni biroon imala isaani irra akka boodatti deebi’an godhee sana buqqisnee bira taruuf falmiin nuti goonu akka nuti daangaa lafa albuudni isaa hin tuqamiin sana geenyu nu godha. Haala badaa ofirraa dhorkuun deemsa keenya itti fufuun keenyaa akka nuti waan namootni obsa dhabuun osoo hin bariin hafan akka barruuf nu gargaaraa”

Waan hundumtuu waan nuuf dhumate yeroo fakkaatee nutti argamu, Yeroo gufuun dura keenya jiru gufuu jireenya keenya hamma har’aatti nu qunname hundaa ol hamaa fakkaatee nutti argamu, maal gochuu qabna?

Falli jiru lama qofa. Innis harka kennuu ykn karaa ittiin cabsinee dabarru uummachuudha.

Waan kun seenaa namicha namoota galma guutanii barsiisa isaa hordofaniin harka isaanii hangaa danda’an gara samiitti ol haa kaasaniif ajaje wajjiin wal fakkaataa.

“Olkaasaa!” ittiin jedhe bifa dheekkamsaan. Yeroo kana namootni hunduu hamma tokko ol bakka jedhamu sana qaqqabuu danda’an.

“ Ammayyuu olkaasaa!” jedhe. Akka raajii bakka ol jedhan sanatti dabalataan ol waan hin qaqqabamne fakkaatu kan biraa bira gahuu danda’an.

“Ammallee taanaan ol hin geenye sana gahuu dandeessu? Waanti isin dabalataan hojjechuu dandeessan ni jiraa!?” jechuun gaafate. Yeroo kana namootni ka’anii taa’umsa isaani kaasuun harki isaanii irra caala bakka ol isa ol isaan qaqqaban hunda caalu sana qaqqabuuf utaaluu jalqabani.

Jecha kan biraan namootni irra caalaa dandeettiin waa uumuu isaani ni dabale jechuudha. Waan isaan dhaabu hundaa fuuldura isaani kaasuun bakka jalqabaniin qaqqaba jedhani yaadan sanaa ol gahuuf yaalani. Yeroo sababa gufuu nu qunnamee waan hunduu akka waan nu dhumatetti nutti dhagahamu lafeen kalaqaa keessa keenya jiru dheerachuu jalqaba.

Altokko tokko akka nuti “kana caalaa waanti nuti hojjechuu danda’u jireenya keessa ni jiraa?” jenne akka of gaafannuuf nu gargaara. itti fufii dubbisi……...

READ  Gaachana Imimmaanii:-Yaadannoon Harmeekoo Harmee Oromiyaatiif