SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

6) Gufuun nu qunnamu akka nuti hiika jireenyaa barbaadnuuf nu gargaara!

“waan gaariin ykn gadheen nu malee hin jiraatu, kan jiru ilaalcha keenya qofa. Kan lafa jiru gocha sanaafi hiika waa’e waan ta’e sana seenaa ofitti himnedha”

Abiraam linkan umurii isaa dachee kana irra jiraate keessatti nama kuffatiin itti hammatedha. Haa ta’u malee nama Ameerikaa yeroo baay’ee hamaa ta’e; yeroo wal waraansi waliinii biyyatti keessatti geggefamaa ture keessa nama biyyitii bulchedha.

Linkan kufaatii jireenya dhuunfaa isaatti itti dhufe kanaaf erga hiika barbaade booda ifajii isaa hunda gara lammiiwwan biyyatii tokkomsuu irratti nama fayyadamedha.

“linkan kufaatii isa qunname hunda akkamiin akka dandamatu, akkamiin akka ittiin hojjechuu danda’uuf faayidaafi hiikkaa akkamiin akka irra argatu barate…waa hundaa ol kaayyoofi Boqonnaa mul’ata isaafi qabsoo dhuunfaa isaa ol ta’e irraa argate” itti fufii dubbisi………