SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

7) Gufuuwwan hiikkaan inni gadi fagoon nuun ala akka jiran nu yaadachiisu!

Akkuma linkan godhe, hiikni jireenyaa badhaadhummaa ofkeessaa qabu kan argamu yeroo nuti rakkoo dhuunfaa keenyaa kulkulfachuu dhiisnee daandii ittiin addunyaa nuun alaa kan naannoo keenyatti argamu gargaaruu dandeenyu soquu eegalludha.

“yeroo itti namoota biroo miidhama isaani kulkulfataaniif xiyyeeffannoo laattu waa’e miidhama kee dagattea”

Kun faayidaa maalii nuuf dabalaa? Xiyyeffannoo naanno keenyaaf laachuun keenya ofii keenyaaf keessa keenyatti waan nutti dhagahamu akka fooyya’u godha.  itti fufii dubbisi………