Seenaa Gabaabaa SIBIILOO KENNOO[PHD Candidate] Kutaa 1ffaa

Follow me

Abdiisaba

IT Specialist(Programmer, App Developer..) at Merita Technologies
Developer of more than 4 oromo android apps.
Writes for gibetube.com on Oromo and IT related topics.
Abdiisaba
Follow me

Seenaa Gabaabaa SIBIILOO KENNOO[PHD Candidate]

Kutaa 1ffaa    Kutaa 2ffaa>>                  Kutaa 3 ffaa

sibiloMaqaan isaa Sibiiloo Kennoo(Kaadhimamaa PHD) Jedhama. Sibiiloon Abbaasaa Kennoo Nuuree fi Haadhasaa Qexii Cawwichaa irraa bara 1978 A.L.A, Godina Arsii Lixaa Aanaa Nansaboo, Ganda Tulluu Leencaatti dhaalate. Sibiiloon, akkuma hedduu keenyaa Ijoollee baadiyaa waan tureef naannoo km 5 mana jireenya isaa irraa fagaatee Mana Barumsa sad. 1ffaa Garambaamoo jedhamutti bara 1985-1990 A.L.A kutaa 1-6 barachaa ture.

Haadhasaatiif ilma hangafaa waan tureef, Qoraan cabsuu, buna dhaabuu fi hjii mana keessaa haadhasaa qarqqarrun cinattis Loon/horii eeguun guddate. Bara 1991 A.L.A eegalee waggaa lamaaf(kutaa 7-8) Mana Barumsa Giddugaleessa Warqaa jedhamutti barachuuf imale. Imalli Sibiilloo kennoo haala jireenyaatiinis kan carroome waan hin taaneef yerookanatti Kophee(“Caammaa”) Qulqulleessaa, gaafa sanbataaf dilbataa miilasaatiin kiloo meetira dheeraa qaxxamuruun nyaata isaa fidachuuf gara maatisaa deddeebi’aa bu’aa bayii jireenyaa dhandhamaa baratee xumure.

Imalli Sibiiloo, Rakkinnaaf gadadoo jireenyaatiif osoo harka hin kennatin Bara 1993 A.L.A Barnoota sad.2ffaa hordofuuf gama Mana Barumsa Sadarkaa lamaaffaa Dodolaa isa geesse. Bara 1993-1996 A.L.A Barnootasaa sad.2ffaa jabaatee hordofe. Fageenyi ammaa kun caalaa dabalus gara km 55 kan geejjiba ammayyaaf daandiin hin mijanne waan tureef miilasaatiin imale guyyaa Jimaata galgala yoo ka’e deemaa bulee Sambata xiqqaa gara bari’utti maatiisaa bira gaha. Maatii bira Oolee Dilbata waan nyaatu fudhatee gara mana barumsaatti imalasaa eegala.
Haala kanaan bu’aa bayii jireenyaasaa injifatee bara 1996 A.L.A kutaa 12ffaa xumure. Dandeettii ajaa’ibaa qabuunis qabxii gaarii galmeesse.

Bara 1997 A.L.A Barnoota “Political Science and International Relation” jedhuun Yuunibarsitii guddicha biyyatti, Yuunibaristii Finfinnee(A.A.U) seene. Sibiiloon imala rakkina jireenya, bu’aa bayii jireenyaaf fi gadadoo heddu keessa darbee sad. kanarra gahe hin dhiifne ammas imala milkaa’inaa jabeesse itti fufe, dandeettisaas daraan agarsiise. Hirmaanna tokko tokkoon mumuldhachuu eegale.
Haaluma kanaa barreeffama ” The Relationship Between State and Religion in Ethiopia : by Sibilo Keno at 2000″ jedhu bara 2000 A.L.A maxxansiisuun Bachelor of Art(BA) isaa fudhate.

Hirmaannaa Siyaasaas agarsiisuun ‘biq-xiliq’ jechuu eegale, Siyaasaa Dr. Mararaa Guddinaa babaldhisuuf tattaafate. Ganda dhalootattis galee barsiisuuf yaale. Jarri Bulchootaas qabanii hidhatti darbatan. DR. Mararaan Bilbilee hiiksise….

Kutaa 2ffaa>>