Seenaa kana baayyee akka jaallattan abdii guddaan qaba.

Follow Me

Mooti Abbaa Biyyaa

Writes motivational articles in Afaan Oromoo and English language on gibetube.com
Mooti Abbaa Biyyaa
Follow Me

Seenaa kana baayyee akka jaallattan abdii guddaan qaba.

 

Galgala tokko Piresidaantiin Amerikaa Obbo Obaamaafi Haati warraa isaa Miishel akkuma nama kaani irbaata nyaanna jedhani mana nyaataa beekamtii hin qabne tokko seenan.

Yemmuu isheen namticha haasofsiistee deebitu Obaamaan “Maaliif namtichi kun qobaatti sii haasofsiisuu barbaade?” jedhee gaafate, isheenis, “bara dargaaggummaa isaa akka jaalala koon qabamee ture natti himuuf” jetteen.

Obaamaan “Utuu isatti heerumteetta ta’ee silaa haadha manaa, mana nyaata kanaa taata ture jechaa dhaa?” jedheen. Miishelis akkas jettee deebisteef“ lakki utuun isatti heerumeera ta’ee isatuu piresidaantii Amerikaa ta’a ture.” Jetteen.

Yemmuu mana nyaataa sana seenanii ta’an, abbaan mana nyaatichaa gara egdoota Obaamaa fi Miishel dhufee, Miisheliin qobaatti haasofsiisuuf gaafate. Isaanis eeyyamaniif. Achumaan Miishel abbaa mana nyaataa sana faana yeroo gabaabaa qabaattee deebite.

Yoo fuutetta ta’ee haadha manaa kee eddoo ati amma jirtu akka ati geessu waan si gargaarteef galateeffadhu.

Yoo hin fuune ta’e ammoo akka Rabbi durbartii siin nama rabbii sii uume sii gochisisuu dandeessuu akka argattuu hawwii kooti.

Dubartoota kana dubbisaa jiraan immoo, akka Rabbi ebba mudaa hin qabneen sii ebbisu siifaan hawwa.

 

obama

Source: Mooti Abbaa Biyyaa