TURTII ARDAA JILAA ME’EE BOKKOO OROMIYAA KIBBAA GODIINA GUJII FI TAAJJABBII KOO

Follow me

Abdiisaba

IT Specialist(Programmer, App Developer..) at Merita Technologies
Developer of more than 4 oromo android apps.
Writes for gibetube.com on Oromo and IT related topics.
Abdiisaba
Follow me

By DAANDII DHUGAA fi ABDIISABAAti

img_2483.jpg

(GibeTube) – Guraandhala 14/2016 irraa kaasee Godiinni Gujii Ardaa Jilaa Me’ee Bokkootti cidha guddaa irra jirti. Dhalataan biyyaaf Oromoonnii godiina garaa garaa hedduun achitti argamanii cidha kana irratti hirmaachuu erga eegalanii guyyonni Shan darbanii jiru. Sagantaan guddaan garuu sirna Baallii wal harkaa fuudhiinsaa isa gaafa Guraandhala 21/2016 adeemsifamu waan taheef aniif hiriyyoonni kiyya gamasitti adeemuuf beellama qabannee jirra. Guraandhala 18/2016 ganamaan bakka itti wal beellamanne Finfinnee naanno Dabbasootti wal geenye. Gara ardaa Jilaa deemuuf fedhii daran olaanaa waantan qabuuf na dursee bakka sana kan gahe hiriyyaa kiyya tokkoof konkolaataa ittiin deemnu sana qofa. Halkan bariin ka’een naanno Burqa Ejjersaa irraa garasitti qajeele. Hiriyyootni kootis Kaan Bakkanniisaa, kaan Labuu fi iddoo adda addaarra bahanii dhufan. Konkolaachisaan keenya namni hafe akka hin jirre erga mirkaneeffatee boda kallatti Oromiyaa kibbaatti qajeele. Nus dhuunfaa dhuunfaan ….

Yaa waaq nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi
Daandii keenya daandii nagaa nuuf godhi
Dubbatee dubbachiisaaf gufatee gufachiisaa nurraa qabi
Gufuu daandii gubbaa nurraa maqsi
Jennee deemsaaf yaadaa qalbiin gara godiina Gujiitti qajeelle.

Hunduu ciree waan hin nyaanneef konkolaataan keenya callisaan kan guutamte turte.

READ  Ati soba hin beektuu? Badhaasa qabda!

[gibetube]

Magaalaa Moojoo yeroo geenyu ganama keessaa sa’a 9:00 ture. Magaalaan Moojoo bareedduuf hoggaa nutti achi jirrutti qilleensa diilalla’aa kan qabduuf callisan kan guutamte turte. Konkoolaataa gurguddoo cina daandii dhaabbatan malee namnii baayeen daandii gubbaatti hin mull’atu. Hunduu waan beelofneef mana ciree daandii cinaa jirtu jala teenyee sagalee soorannee waanta daandiif nu barbaachisu hunda erga guuttannee booda konkolaataa keenyatti deebinee Moojoo ishee jalqabaaf agarre keessa dabarree deemsa keenya itti fufne.

Ciree booda hunduu humna waan horateef taphaa, mariif haasaan garaa garaa ka’uun hunduu gammachuudhaan dudubbachuu eegalle. Kaan waa’ee #OromoProtest dubbata, kaan waa’ee aadaa Oromoo, kaan qosaa fi taphaan wal buhaarsaa haala gaariin deemsa keenya itti fufne. Gidduu gidduun immoo sirboota qabsoo fi kan biro konkolaachisaa keenyaatti akka nuuf banuuf kuusaa sirbaa itti kennanneen bohaaraa, sirbaa dhiichisaa konkolaataa keenya isumaa gaafa irreessa/irreecha Bishooftuu fi Buraayyuu fakkeessine.

Waan hunda caalaa dhimmi qalbii hunda keenyaa harkisee yero dheeraaf irratti dudubbanne lafa qonnaa gabbataa Arsii Lixaa keessa kan qonnaan bulaan irra hin jirre, lafa bal’aa fardaan gulufanii hin fixnee imbeesterootaan qabamee jiru, lafa gamoon imbeestimeentiif irratti ijaaramee cina isaa godoon mana jireenyaa qonnaan bulaa duufee jiru. Paarkii Mallasaa isaa dirree kubbaa miillaa caalaa bal’atu, lafa kaampaaniin MEDROC dhaabbata isaa ELFORAf jedhee dallaa itti ijaarratee jiru kan ijaan ilaalanii hin qaarine. Dhugumatti bayyee Nama gaddisiisa Oromoon dhugaa qaba dhugaa isaaf falmata. Qonnaan bulaan naanno sana jiru martuu buqqa’ee jira. Naannoon kun dur oomisha garaa garaa kanneen Akka timaa-timaa shunkurtaa adiif/diimaa, kurumbaa, garbuu, qamadiif oomisha addaa addaan beekama amma garuu lafti qonnaa hunduu qaqallachaa waan jirtu fakkaata. Imbeestimeentii fi abbottiin qabeenyaa qonnaan bulaa naannoo Sanaa “NYAACHAA” waan jiran fakaata. Humni oomishuuf lafti irra oomishan hin jiru. Qonnaan bulaan MASTER FONQOLCHAAN qe’ee abbaa isaa irraa ka’ee jira. Hunduu warshaa lafa isaanii gubbaatti baname irratti JOOREE BULTOOTA ta’anii jiru. Qe’ee fi ardaa, lagaaf gaara, boroof goroo ofii irratti orma tahanii jiraachuun kun hiree Oromoota maraa tahuu isaaf waanjoo gabrummaa nurratti fe’ame kana qabso keenyaan yero dhihootti akka irra aannu,kanaaf immoo hunduu dirqama akka baanuu waadaa waliif gallee fuulduratti arreedne.

READ  KEENYA KUN DU'A MEEQA? FALLISAAWOO?

Magaaloota xixiqqoo fi gurguddoo keessa dabarre mara keessatti humna hidhatee ummata gidduu lafoof konkolaataan oliif gadi kaatu arguun nu hin ajaa’ibne sababni isaa haalli Oromiyaan yeroo kana keessa jirtu waan wal fakkaatuuf. Dachiin keenya akka jiruun humna waraanaan weeraramuu ishee alagaanuu dhugaa nuuf bahaa jira.
Magaalaa shaashamannee hoggaa geenyu konkolaataa bobo’aa mootummaa fe’anii deemaa turan 7’n gubatan keessaa kaan ka’anii gartokkee konkolaataa tokkoo bakka jirutti arginee bira kunne. Konkolaataawwan kun yeroo qeerroo fi qarrittiin Arsii sochii FXG irra jiranitti gubachuu isaanii miidiyaa hawaasaa irraatti agarree turre.

Fuula Itti Aanu >>