Waajjira Facebook(Your Facebook Account) keessan akka hin dhabne barbaadduu? Deebiin kinooti.

Follow me

Abdiisaba

IT Specialist(Programmer, App Developer..) at Merita Technologies
Developer of more than 4 oromo android apps.
Writes for gibetube.com on Oromo and IT related topics.
Abdiisaba
Follow me

Waajjira Facebook(Your Facebook Account) keessan akka hin dhabne barbaadduu—–Deebiin kinooti.

Waajjira Facebook(Your Facebook Account) keessan akka hin dhabne barbaadduu? Deebiin kinooti.

Yeroo ammaa Facebook Waajjira Namoota heduu, xiqqaaf guddaa, hiyyeessaaf dureessaa, akkasumas beekaaf wallaalanis heddutu waajjira asitti banatee qaba. Tokkoon tokkoo keenya yoo xiqqaate guyyatti si’a tokko Facebook keenya bannu malee hin oollu. Tokko tokko kan akka kiyyaa fa’a, saa’aa 24 hin cufuuyyu….

Haaluma kanaan Hiriyyoota hedduu horannee qabna, namoota jaalannu hedduus kan yeroo yerotti hafuura walii quba qabaachuu barbaadnu karuma kanaan walhordofna….

Maarree Waajjira keessan kana, waajjira yeroo hunda dhabuu hin barbaadne kana akkamitti eeggachaa jirtu?

As biratti dhimmi Eeggumsa(Security) isaa murteessaa dha….. kun mata duree yeroo biraati.

Haaluma kanaan hiriyyootni keenya hedduu kaan email dhaan Facebook banatan, kaan immoo Bilbila dhuunfaatiin banatanii jiru.

Hedduun keenya Email keenya password daganneerra, yeroo hedduu irra deddeebinee waan hin fayyadamneef. warri email akka yahoo fayyadamnu immoo expire nu jalaa ta’eera. sababni isaa ji’a jaha(6) osoo hin fayyadamin turraan waan cufamuuf.

Warra kaan jalaammoo bilbilli baafataniin badeera.

Rakkoon guddaan eessatti uumamaree jettanii yaaddu?

Warri bilbila ykn Koomtutera dhuunfaa keessaniin yeroo jalqabaa qofa Facebook keessan seentanii( Login) gootanii fayyadamtan password akka yaadatu gootanii, yeroo biraa irra deddeebi’ee isin hin gaafatu, kanaafuu turtii booda

1ffaa:- PASSWORD Facebook keessaniillee dagachutu dhufa.

2ffaa:- Gaafa Bilbilli/koompitarri keessan bade/cabe

3ffaa:- Gaafa Bilbila/koomputara biraa irratti Waajjira Facebook keessan banauu barbaaddan.

Email ykn Bilbila ittiin banattanii kana isin barbaachisa.

Nootification ykn dhaamsa gara bilbila sanaa ykn email sanaa isinii ergee keessan ta’uu mirkaneessa Kaampaniin Facebook.

Silaa Password dagattanii jirtu, ykn Bilbilicha gattanii jirtu Maal gootugaa????

Furmaata isaa>>>>> Fuula Facebook OROMO ICT (https://www.facebook.com/oroict/) Hordofaa