Xalayaa Harmee Oromiyaadhaaf Barreeffamte!

13346782_1055014641257583_5665650126875831879_n

Haa geettu xalayaan too onnee irraa maddite, tan kabajaaf jaalalaan biyyatoo lalistuu ummanni ishee gabrummaa habashaa jalatti waggaa dhibbaa oliif dhiitamaa hanga har’aatti harqoota gabrummaa jala jiraniif. Erga kaleessa gabroomfataan alagaa, deeggarsa meeshaa waraanaatifi mallaqaa warroota adii Awrooppaairraa argateen lafa kee weeraree, lafee kee si cabsee si bulchuu eegalee kaasee hanga har’aatti Lammiilee kutannoof murannoo qaban qabsoo kee irraa al tokkoo of duuba hin jenne qabaachuu keetiin yoomiyyuu itti booni.

Dhaabbileen siyaasaa maqaa ilmaan keetitiin ijaaraman hamma ati barbaaddu siif tarkaanfachuu baatanis hallayyaa dukkanaa ati keessa jirtu keessaa si baasuf carraaqqii godhuu isaanii garuu yomiyyuu hin dhiisne. Akka gaafa ganamaa irraa lakkoofsaan baay’atanis kaayyoon isaanii garuu sima walaboomsuu akka ta’e ummata isaanitiif labsanii socho’aa jiru. Afaan isaanii tokko ta’ee, qalbiin isaanii gama tokkotti fuulleffatee osoo diina sirraa buqqisanii akka hawii kee ta’e nu hundaafuu ifa waanuma ta’eedha. Kuni hawwii ilmaan tee Miliyeena 40ti. Isaanis abjuufii hawwii keetif ilmaan keetii galmaan gahuuf haa ta’uu, deebidhuma ummata Oromoo qabaneessuf haa ta’uu walitti dhufanii waliin hojjachuuf murteessuu isaanii dhageesseerta. Waan jedhan kanarra gadi dhaabatanii tokkummaa isaanii cimsuun bu’aa qabatamaa akka fidan Ilmaan tee hundi hawwii isaanii akka ta’es siif ibsuun barbaada.

Jaqnoonni Oromoo qaqqaalin ilmaan tee bilisoomsuf jecha mana hoo’aa isaanii keessaa bahanii daggala seenun Oromummaa hiddaan gadi dhaaban sunneen osoo waan dargaggoonni har’aa itti jiran arganii gammachuun isaanii daangaa akka hin qabne shakkiidhuma tokkollee hin qabnu. Eeyyen, dhalootni har’aa jijjiiramee jira, lafaa dhufaan Oromoo eennummaa ofii sirritti beekee, diina ofii qajeellotti addaan baafatee qabsoo irratti finiinsaa jira.

Dhagayi Harmee Oromiyaa;

Har’a dargaggonni kan kee asheetanii, finiinanii qawwee tokkoon maletti diina barbadeessaa, gamafi gamana gitintirsaa jiru. Ilmaan kee qaqqaaliin yeroo, humna, dandeettiifi maallaqqa qaban hunda siif jecha aarsaa godhaa jiru. Kanaan gammachun guddaan sitti haa dhagayamuu. Hayyoonni kan kee eddoo jiran hundatti siif birmataa, afaan alagaatii si baasudhaf hirriba dhabaa jiru.

Lammiin keetis Oromummaan isaa lallisee, asheetee kallattii hundaan afaan tokko dubbachuu eegalee jira. Namni qulqulluudhaan Harmeen isaa Oromiyaa ta’uu hubate hunduu galmi guddaan Oromiyaa walaba taatee ijaaramte qofa ta’uu isaa sirritti addaan baafatee jira.

Har’a Oromiyaan Neelsan Maandeellaa mataa ishee, Marthin Lutar King mataa ishee, Mahatama Gaandii Mataa ishee, Malcom X mataa ishee, Kwame Nikrumah Mataa Ishee, Malcom X mataa ishee dhibbatamaan lakkaawwaman horattee jirti. Ilmaan teetis ilmaan tee ijoo kanneenis Kunuunsun Ija diinaa irraa eegun dirqama lammummaa ta’uu isaa hubataniiru; yoo hogganoota keenya tiksinee alagaa irraa eegne yoomiyyuu taanaan galma kaanef akka bakkaan geenyu amantii guutuu godhateera. Namoota fira sabaa fakkaatanii akka rirmoo lafa jala deemanii qabsaawota kee siif jecha hirriba dhabanitti gufuu ta’an faccisuunis milkaayaa jiru. Yeroo gabaabaa keessattis, Abdii Rabbiitiin gabroomfataan ganama lafa kee dhuunfate gara dhufetti akka deebi’u hin shakkinu.

Gammadi Oromiyaatoo
Dubbiin Fagoo hin Jirtuu!